24 sty

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu członków PSNLPt- 10.02.2017

Warszawa 24 stycznia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii

zawiadamia o

WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW PS NLPt,

(zwoływanym w trybie zwyczajnym)

Które odbędzie się w sobotę 10 lutego 2018r, o godz. 13.00.

 w Warszawie przy ul. Nowolipki 2a (wejście od ul. Andersa, siedziba Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, w rejonie stacji Metra Ratusz Arsenał, link do mapy: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sOjb6pEQbMUNBc_ywaKmnYUsKYM&usp=sharing ).

W razie braku quorum Prezes PS NLPt wyznacza drugi termin Walnego na godz. 13.15 tego samego dnia i w tym samym miejscu.

 Porządek dzienny obrad:

  1. Otwarcie zgromadzenia,
  2. Sprawozdanie członków Zarządu PSNLPt z działalności w ostatniej kadencji i informacje dotyczące stanu prawnego Stowarzyszenia.
  3. Głosowanie w sprawie nowego składu Zarządu PS NLPt (Prezes, członkowie zarządu, komisja rewizyjna, komisja ds. etyki)
  4. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PRP (Polskiej Radzie Psychoterapii) – Benedykt Peczko.
  5. Głosowanie w sprawie przystąpienia PSNLPt do Polskiej Rady Psychoterapii w związku z ze zmianą PRP z ciała nieformalnego w podmiot o osobowości prawnej będącej federacją stowarzyszeń psychoterapeutycznych.
  6. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PFP (Polska Federacja Psychoterapii) – Ewa Osóbka-Zielińska
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie spotkania.

Prosimy o potwierdzenie obecności w mailu zwrotnym. Pytania prosimy kierować mailowo na adres zarzad@psnlpt.org.pl. Jednocześnie w niniejszym mailu załączamy wzór upoważnienia dla osób, które nie będą mogły przyjść osobiście.

 

Zgodnie ze statutem wybieramy oddzielnie osobę na stanowisko Prezesa oraz, w oddzielnych głosowaniach, osoby do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Etyki, patrz  poniżej:

 

  • 29.

Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Stowarzyszenia Zarząd, Komisję Rewizyjną i Komisję ds. Etyki. Liczebność i skład organów uchwala Walne Zgromadzenie. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W zależności od bieżących potrzeb stowarzyszenia Zarząd składa się z 3-7 osób, Komisja Rewizyjna z 2-3 osób, Komisja ds. Etyki z 3 osób. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Etyki wynosi 4 lata.

  • 30.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Prezesa Zarządu.

 

W imieniu Zarządu PSNLPt

Przemysław Turkowski

do pobrania: 2. Upoważnienie do głosowania w imieniu osoby nieobecnej podczas walnego zebrania – 10.02.2018