26 paź

13.11.2021 Międzynarodowa Konferencja EANLPt „Praktyka i badania”

Zapraszamy na kolejną Międzynarodową Konferencję EANLPt „Praktyka i badania”, która odbędzie się 13.11.2021 i będzie realizowana przez zespół naszych wiedeńskich kolegów. Ze względów zdrowotnych, w związku z pandemią zdecydowano się przeprowadzić konferencję i spotkania za pośrednictwem Zooma. Czekamy na Ciebie w tej zdigitalizowanej formie.
Tak, stwarza to kilka wyzwań i daje dużo więcej możliwości wielu drogim kolegom w Europie, a może i na całym świecie.

PROGRAM KONFERENCJI
Sobota 13.11.2021 – Dzień konferencji

09:45-10:15 – Powitanie przez gospodarza kraju, Catalina Zaharię (prezes EANLPt) i członków zarządu

10:15-10:45 – Dan Florian Stanescu (Rumunia): Wkład NLP w model VUCA n+1

Wychodząc od spostrzeżenia, że w dzisiejszych czasach potrzeba działania w świecie opisanym przez Horneya, Passmore i O’Shea (2010) jako świat charakteryzujący się zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością stała się bardziej oczywista niż kiedykolwiek, dążymy do zidentyfikowania modelu VUCA oraz zaproponowanie pewnych wkładów opartych na NLP do modelu VUCA n+1. Z biegiem lat termin VUCA przeniósł się do świata biznesu, stając się powszechnym wyrażeniem ze względu na gwałtowne zmiany przejawiające się na polu technologicznym, politycznym, finansowym i administracyjnym (Sarkar, 2016). W tym kontekście przeanalizowaliśmy istniejące modele VUCA i zaproponowaliśmy ich wersję n+1. W obecnym strumieniu wydarzeń, w tym Brexitu, a zwłaszcza pandemii COVID-19, tradycyjne metody zarządzania wydają się już niewystarczające, aby sprostać amplitudzie i wielkości zmian, przed którymi stoimy. Dlatego opracowano model VUCA 2.0. Model zawierający ten sam akronim opiera się na następujących elementach: wizji, zrozumieniu, odwadze i zdolności adaptacyjnej (George, 2017). Ale w ostatnich latach technologia przyspieszyła świat VUCA, a w 2020 roku pojawił się VUCA 3.0 (Day, 2020). Jak wskazały wyniki analizy, niewiarygodne tempo i amplituda zmian, wraz z towarzyszącymi im zakłóceniami w sposobie zarządzania firmami, wymagają ciągłego rozwoju niekończącego się modelu VUCA n+1. Wraz z szerszym rozpowszechnieniem się automatyzacji, cybersystemów i sztucznej inteligencji, wkrótce potrzebny będzie nowy model VUCA.

Dan Florin Stanescu: Adiunkt na Wydziale Komunikacji i Public Relations oraz koordynator Pracowni Społecznego Poznania i Komunikacji Emocji Krajowej Szkoły Studiów Politycznych i Administracyjnych. Doktorat z psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Hamburgu od 2006 roku. Doświadczony doradca/terapeuta z ponad 16-letnią praktyką kliniczną i prywatną. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim w obszarach takich jak rozwój zasobów ludzkich, badanie emocji, psychologia organizacji, uczenie się przez całe życie i psychologia kliniczna.

11:00-11:30 – Draženka Milinković (Chorwacja): Eksternalizacja procesów intrapsychicznych poprzez połączenie NLPt i konstelacji systemowych

Eksternalizacja procesów intrapsychicznych to droga od złożoności do prostoty, przez którą przechodzi klient. Pomaga klientowi wydobyć na światło dzienne doświadczenia, myśli i uczucia, które nosi w swoim systemie. Procesy intrapsychiczne nie są więc już niezrozumianą częścią systemu wewnętrznego, stają się zewnętrznym trójwymiarowym obrazem. Ten obraz może być postrzegany i doświadczany w nowy sposób, może dać odpowiedzi i nowe zrozumienie. Jednocześnie klient przestaje być uczestnikiem swojego procesu intrapsychicznego, staje się obserwatorem procesu uzewnętrznionego, który rozumie i podejmuje decyzje. Jako obserwator może zdecydować, czy potrzebna jest nowa struktura, czy może brakuje tylko jednej kostki. Konstelacje systemowe są również metodą eksternalizacji procesów intrapsychicznych. Są układem w systemie, co implikuje także wzajemne położenie i relacje poszczególnych części w tym systemie. W systemie rodzinnym konstelacja rodziny to porządek, pozycja i pokrewieństwo poszczególnych członków rodziny.
Celem pracy z konstelacjami jest doprowadzenie do równowagi systemu, a także wszystkich jego części z osobna. W konstelacjach rodzinnych można to osiągnąć już wtedy, gdy przestrzegany jest naturalny porządek członków rodziny, a klient zyskuje nową perspektywę i odpowiedzi na pytania bez odpowiedzi.

Draženka Milinković: Magister Edukacji Podstawowej, Terapeuta NLPt (ECP), Manager Konstelacji Systemów, Wiceprzewodnicząca HATC-NLPt Zagrzeb; jej zainteresowania koncentrują się przede wszystkim na takich obszarach, jak relacje międzyludzkie w środowisku prywatnym i biznesowym, kształcenie ustawiczne, epigenetyka i transgeneracja wpływy.

12:00-12:30Réka Bogdányi i Roland Kasek (Węgry): Kontrolowanie ciśnienia. Niefarmakologiczna interwencja przeciwnadciśnieniowa w fobii, panice i chronicznym stresie.

Nadciśnienie jako wiodąca choroba sercowo-naczyniowa, która często ma swoje źródło w niezdrowym stylu życia w wyniku nieprzystosowawczych mechanizmów radzenia sobie. Silna i bezpośrednia korelacja wzrostu ciśnienia krwi ze wzrostem pomiarów antropomorficznych sugeruje, że rozwój terapii profilaktycznych powinien skupiać się głównie na promowaniu prozdrowotnych wyników behawioralnych. W zestawie wybranych przypadków o coraz bardziej złożonym podłożu psychobiologicznym szczegółowo omówiono skuteczność interwencji opartych na NLP.

RékaBogdányi: Instytut Psychologii, Uniwersytet Karoli Kościoła Reformowalnego
Roland Kasek: Instytut Nauk Behawioralnych, Uniwersytet Semmelweis

12:30-14:00: Przerwa lunchowa

14:00-14:45 – Peter Schutz (Austria): Dowody

NLP (psychologia stosowana) i NLPt (profesjonalna psychoterapia NLP) mają wiele do zaoferowania. Metodologia i interwencje, doświadczenie siebie, fascynacja, praca w transie, zarządzanie konfliktami, dobre ramy i wskaźniki sukcesu dla coachingu, mediacji i psychoterapii. Otoczony wymogami prawnymi i ochrony konsumentów, austriacki ośrodek szkoleniowy (37-dniowy praktyk)istniejący od 1997 roku opracował wysoce profesjonalną procedurę dowodową, zarówno dla studentów, jak i zainteresowanych stron, opartą na dobrze ustrukturyzowanych grupach rówieśniczych, filmy kompetencyjnych profesjonalnych ocenach trenerów i jasnych kryteriach sprawdzania jakości pracy.

Te kryteria dowodowe są obecnie stosowane przez ośrodki w kilku krajach europejskich. Szczegóły: www.schuetz.at/evid1

Peter Schutz: psycholog zdrowia i psychoterapeuta od 1991, manager www.nlpzentrum.at od 1988, trener dynamiki grupowej 1988, trener NLP 1989, certyfikowany konsultant biznesowy i coach 1989, certyfikowany mediator 2004, psychoterapeuta uczący (psychoterapia grupowa) od 1994 i NLPt 2007, biegły sądowy ds. Coachingu i NLP 2016, magister nauk społecznych 1977, doktor nauk o psychoterapii 2016, www.schuetz.at/ps

15:00-15:45 – Cătălin Zaharia (Rumunia): Paradygmaty badań nad psychoterapią: model „medyczny” a złożoność – Na ile odpowiednie są badania i know-how zawarte w modelu medycznym w kontekście złożoności badanego leczącego systemu

Każdy model badawczy, w tym stosowany w psychoterapii, będzie filtrował obecną rzeczywistość według kryteriów i poziomu wiedzy zawartej w zastosowanym modelu. W psychoterapii patrzymy na doświadczenia pacjenta przez pryzmat modeli stosowanych w psychiatrii, zaczerpniętych z kolei z medycyny. Jest to rozumienie zorientowane na „redukcję objawów”, które jest zasadniczo modelem przyczynowym. Ma tendencję do sprowadzania ludzi i ich doświadczenia do modeli badawczych, w których można kontrolować warunki początkowe. Ale w przypadku systemu złożonego – jako najlepszego przybliżenia do modelowania ludzkiego doświadczenia – niemożliwe jest, aby te warunki początkowe były ustawione na tym samym poziomie. Tak więc od samego początku założenie leżące u podstaw badań (takich jak losowe próby kontrolne) narusza podstawowe kryteria warunków eksperymentalnych.
W ostatnich latach w Towarzystwie Badań nad Psychoterapią została utworzona grupa robocza, której celem jest przezwyciężenie ograniczeń nałożonych przez „importowane” modele z fizyki i medycyny w badaniach i rozwoju człowieka, poprzez zaproponowanie złożonych modeli naukowych w obserwacji ewolucji człowieka. Prezentacja pokrótce nakreśli ograniczenia modelu medycznego i tego, jak powstaje propozycja zorientowana na złożoność nauki, a także studium przypadku z monitorowaniem i procesem ciągłego doskonalenia, w którym pacjent wykorzystał kryteria i modele z psychoterapii neurolingwistycznej w transformacji osobistego doświadczenia.

Cătălin Zaharia: doktor medycyny, psychoterapeuta neurolingwistyczny i psychoterapeuta nauczający, psychiatra i bioinżynier – zarządzanie opieką zdrowotną i informatyką medyczną. Przewodniczący EANLPt, przewodniczący Komitetu Naukowo-Badawczego EAP, ekspertyzy w zakresie szkoleń i coachingu z zakresu zarządzania talentami, innowacji i kreatywności, nauki o złożoności.


16:00-16:30 – podsumowanie

Serdecznie Was zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa jako prelegenci i jako uczestnicy.
Więcej informacji https://www.eanlpt.org/Events