Superwizja szkoleniowa NLPt

Polskie Stowarzyszenie Neurolingwistycznej Psychoterapii przyznaje uprawnienia do prowadzenia superwizji.

ZASADY UDZIELANIA INDYWIDUALNEJ SUPERWIZJI SZKOLENIOWEJ PSYCHOTERAPEUTOM POZOSTAJĄCYM W SZKOLENIU W PODEJŚCIU NLPt, MAJĄCYM ZAMIAR PRZYSTĄPIĆ DO PROCESU CERTYFIKACYJNEGO W RAMACH PSNLPt:

1. Superwizji szkoleniowej może udzielać praktykujący psychoterapeuta, który posiada 10 lat stażu pracy, jest członkiem PSNLPt i jednocześnie posiada:

  • certyfikat psychoterapeuty PSNLPt i ECP lub,
  • certyfikat psychoterapeuty PSNLPt i Certyfikat Superwizora PFP lub,
  • certyfikat psychoterapeuty PSNLPt i Certyfikat Superwizora PTPsychiatrycznego. lub PTPsychologicznego lub,
  • ECP w podejściu NLPt.

Jednocześnie superwizor deklaruje:

  • Czynne uprawianie zawodu psychoterapeuty (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej w tym obszarze).
  • Poddawanie się własnej udokumentowanej superwizji. Wymagane jest odbycie min.10 godzin superwizji grupowej lub indywidualnej w podejściu NLPt w roku. W tym min. 4 godziny superwizji indywidualnej.
  • Możliwość prowadzenia części superwizji via Skype.

2. Superwizor podejmujący się prowadzenia superwizji szkoleniowej ma obowiązek:
– superwizować procesy psychoterapeutyczne prowadzone przez psychoterapeutę pozostającego w szkoleniu, będące przedmiotem analizy przypadków złożonych jako praca dyplomowa w procesie certyfikacji;
–     prowadzić superwizję tych procesów w podejściu NLPt;
– być do dyspozycji psychoterapeuty pozostającego w szkoleniu w zakresie merytorycznego wsparcia w pisaniu analizy przypadków, będącej przedmiotem oceny w procesie certyfikacyjnym (czytanie pracy, poprawki, odpowiadania na pytania i wątpliwości). Może się to odbywać w ramach godzin superwizji, jak również drogą elektroniczną w zależności od ustaleń pomiędzy superwizorem a psychoterapeutą pozostającym w szkoleniu;
– dbać o jakość psychoterapii prowadzonej przez psychoterapeutę w szkoleniu i pomagać mu w monitorowaniu procesu psychoterapeutycznego i radzeniu sobie ze zjawiskami relacyjnymi w psychoterapii (opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, identyfikacja projekcyjna, etc.);
– monitorować stan psychiczny psychoterapeuty pozostającego w szkoleniu i dawać mu w tym zakresie informacje zwrotne, które mogą przyjąć w uzasadnionych przypadkach formę sugestii o konieczność dodatkowej psychoterapii własnej;
– dbać o to, aby interwencje psychoterapeuty pozostającego w szkoleniu były stosowane z dbałością o ekologię zmian;
– dawać wskazówki merytoryczne dotyczące metod NLPt stosowanych bądź potrzebnych w procesach psychoterapeutycznych prowadzonych przez psychoterapeutę pozostającego w szkoleniu.

3. Superwizor podejmujący się prowadzenia superwizji szkoleniowej ma prawo:
– udzielić bądź odmówić udzielenia psychoterapeucie pozostającemu w szkoleniu rekomendacji koniecznej w procesie certyfikacyjnym (rekomendacja superwizora jest ważna przez 30 dni od daty jej wystawienia);
– uczestniczyć w egzaminie psychoterapeuty pozostającego w szkoleniu z głosem doradczym,
– odmówić superwizji psychoterapeucie pozostającemu w szkoleniu, jeśli nie jest w stanie spełnić w 100% wyżej wymienionych obowiązków;
– skierować psychoterapeutę pozostającego w szkoleniu na własną psychoterapię w przypadku, gdy stan psychiczny psychoterapeuty pozostającego w szkoleniu może mieć bezpośredni lub pośredni negatywny wpływ na procesy psychoterapeutyczne, które prowadzi.

4. Superwizor podejmujący się prowadzenia superwizji szkoleniowej ma prawo nie udzielić psychoterapeucie pozostającemu w szkoleniu rekomendacji koniecznej w procesie certyfikacyjnym, gdy:
– uznaje, że psychoterapeuta pozostający w szkoleniu nie jest w stanie samodzielnie prowadzić psychoterapii,
– uznaje, że stan psychiczny psychoterapeuty pozostającego w szkoleniu nie pozwala mu na samodzielne prowadzenie psychoterapii lub znacząco wpływa na jakość prowadzonej przez niego psychoterapii,
– uznaje, że wiedza i kompetencje psychoterapeuty pozostającego w szkoleniu nie są wystarczające do samodzielnego prowadzenia psychoterapii.