21 sty

Informacja po Walnym Zgromadzeniu PSNLPt

16 stycznia 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków PSNLPt.

Miło nam poinformować, że WZ rozpoczęło się w pierwszym terminie, stwierdzono quorum niezbędne do podjęcia uchwał zmieniających statut.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad i jego realizację:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgormadzenie (WZ) otworzył prezes Bendykt Peczko, a na przewodniczącą WZ wybrano Magdalenę Mastalerz zaś na protokolanta Przemka Turkowskiego.

2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i informacje dotyczące stanu prawnego uchwał z poprzedniego Walnego.

Maria Magdalena Mastalerz i Benedykt Peczko złożyli sprawozdanie z działań Zarządu od ostatniego Walnego Zgromadzenia. Wdrożone zostały postanowienia o: uruchomieniu strony www zawierającej wszelkie niezbędne informacje o Stowarzyszeniu oraz aktualności ze świata psychoterapii, profil na Facebooku służący do komunikowania się z członkami i promocji Stowarzyszenia,  wprowadzenie logo PSNLPt.

Następnie przedstawiono informację o stanie prawnym uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu dn. 6.12.2014 roku. Poinformowano członków o odpowiedzi KRS stwierdzającej nieważność uchwał z powodu braku quorum oraz o tym, że zmiany te muszą zostać ponownie przegłosowane.

Przedstawiono informację o wykreśleniu z listy członków osób niepłacących składek (zgodnie z uchwałą zarządu z dnia.

Przedstawiono informację o działaniach komisji odwoławczej i jej rekomendacjach w sprawie procedury odwoławczej w przypadku niezdania egzaminu certyfikacyjnego.

Przekazano członkom Stowarzyszenia informację o złożeniu rezygnacji z funkcji pełnionych w Zarządzie PSNLPt, oraz członka komisji ds. Szkoleń i certyfikacji przez Martę Karpińską-Krauze (poprzednio Karpińską-Makowską) oraz z jej członkostwa w PSNLPt oraz o rezygnacji z funkcji członka komisji ds. Szkoleń i certyfikacji przez Sylwię Woronowicz i o jej rezygnacji z członkostwa w PSNLPt.

Poinformowano o wakacie w Komisji Rewizyjnej w związku z rezygnacją z funkcji członka tej komisji przez Karola Buchnowskiego

Poinformowano o wakacie w Komisji ds. Etyki w związku ze skreśleniem z listy członków PSNLPt Małgorzaty Rajchert-Lewandowskiej.

Poinformowano członków o potrzebie zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia w związku z rezygnacją Marty Karpińskiej-Krauze (poprzednio Karpińskiej-Makowskiej) i wypowiedzeniem przez nią umowy użyczenia lokalu.

Przedstawiono formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i rozdano go do wypełnienia obecnym członkom.

Maria Magdalena Mastalerz złożyła rezygnację z funkcji pełnionej w Zarządzie PSNLPt.

3. Informacja i głosowanie w sprawie zmian w statucie PSNLPt i zmian adresowych.

W nawiązaniu do informacji o potrzebie zmiany adresu stowarzyszenia, w związku z propozycją użyczenia przez Benedykta Peczko lokalu przy ul. Nauczycielskiej 6 w  Warszawie odczytano na jego wniosek następujący projekt uchwały:

Uchwała nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 16.01.2016 roku

Dnia 16.01.2016 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala zmianę adresu Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii na: ul Nauczycielska 6, 03-689 Warszawa.”

Nikt nie zgłosił poprawek ani uwag do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła ważność głosowania i przyjęcie uchwały.

Na wniosek Zarządu odczytano projekt uchwały o potwierdzeniu uchylenia uchwał z Walnego z dn.6.12.2014 zakwestionowanych przez KRS z powodu braku quorum.

Uchwała nr 2/2016 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 16.01.2016 roku

Dnia 16.01.2016 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala, że potwierdza uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 6.12.2014 zakwestionowanych przez KRS z powodu braku quorum niezbędnego do wprowadzenia zmian statutowych. Są to uchwały nr 02/2014, a co za tym idzie także 03/2014.”

Nikt nie zgłosił poprawek ani uwag do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła ważność głosowania i przyjęcie uchwały.

Na wniosek Zarządu odczytano projekt uchwały o zmianie §29 statutu.

Uchwała nr 3/2016 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 16.01.2016 roku

Dnia 16.01.2016 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala, §29 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii w brzmieniu:

Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Stowarzyszenia Zarząd, Komisję Rewizyjną i Komisję ds. Etyki. Liczebność i skład organów uchwala Walne Zgromadzenie. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W zależności od bieżących potrzeb stowarzyszenia Zarząd składa się z 3-7 osób, Komisja Rewizyjna z 2-3 osób, Komisja ds. Etyki z 3 osób. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Etyki wynosi 4 lata.”

Nikt nie zgłosił poprawek ani uwag do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła ważność głosowania i przyjęcie uchwały.

Na wniosek Zarządu odczytano projekt uchwały o zmianie §31 statutu.

Uchwała nr 4/2016 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 16.01.2016 roku

Dnia 16.01.2016 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala, §31 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii w brzmieniu:

Zarząd konstytuuje się we własnym gronie wybierając z pośród siebie Sekretarza. Ponadto Zarząd może powierzać pozostałym członkom Zarządu stałą bądź czasową odpowiedzialność za realizację określonych projektów i zadań.”

Nikt nie zgłosił poprawek ani uwag do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła ważność głosowania i przyjęcie uchwały.

4. Głosowanie w sprawie powołania nowych członków Zarządu PSNLPt

W nawiązaniu do informacji Zarządu o potrzebie uzupełnienia składu Zarządu w związku ze złożonymi rezygnacjami zgłoszono następujące kandydatury:

Emilia Gałosz-Suszka zgłosiła Przemysława Turkowskiego, oraz Ewę Osóbkę-Zielińską, Maria Magdalena Mastalerz zgłosiła Monikę Główczak-Polak. Osoby zgłaszające przedstawiły sylwetki kandydatów.

Następnie, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, wybrano jednogłośnie komisję skrutacyjną w składzie Emilia Gałosz-Suszka  i Ewa Młożniak.

Odczytano projekt uchwały o powołaniu następujących osób na Członków Zarządu PSNLPt

Uchwała nr 5/2016 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 16.01.2016 roku

Dnia 16.01.2016 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala, powołanie na członków Zarządu PSNLPt następujących osób:

Przemysława Turkowskiego

Ewy Osóbki-Zielińskiej

Moniki Głowczak-Polak.”

Nikt nie zgłosił poprawek ani uwag do uchwały.

 

Przewodnicząca na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej, w głosowaniu tajnym, na kartkach, stwierdziła ważność głosowania i powołanie ww. osób na Członków Zarządu.

W nawiązaniu do informacji Zarządu o potrzebie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w związku ze złożoną rezygnacją zgłoszono następujące kandydatury:

Maria Magdalena Mastalerz zgłosiła Jana Jędrzejczyka i przedstawiła sylwetkę kandydata

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Następnie, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, wybrano jednogłośnie komisję skrutacyjną w składzie Emilia Gałosz-Suszka – i Ewa Młożniak.

Odczytano projekt uchwały o powołaniu następujących osób na Członków Zarządu PSNLPt

Uchwała nr 6/2016 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 16.01.2016 roku

Dnia 16.01.2016 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala, powołanie na członka Komisji Rewizyjnej

Jana Jędrzejczyka.”

 

 

Przewodnicząca na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stwierdziła ważność głosowania i powołanie ww. osoby na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej.

W nawiązaniu do informacji Zarządu o potrzebie uzupełnienia składu Komisji ds. Etyki w związku ze złożonymi rezygnacjami  i skreśleniami z listy członków zgłoszono następujące kandydatury:

Przemysław Turkowski zgłosił Piotra Pawłowskiego oraz Małgorzatę Wszołę-Dobosz, oraz przedstawił sylwetki kandydatów.

Następnie, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, wybrano jednogłośnie komisję skrutacyjną w składzie Emilia-Gałosz Suszka  i Ewa Młożniak.

Odczytano projekt uchwały o powołaniu następujących osób na Członków Zarządu PSNLPt

Uchwała nr 7/2016 Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 16.01.2016 roku

Dnia 16.01.2016 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala, powołanie na członków Komisji ds. Etyki następujących osób:

Piotra Pawłowskiego

Małgorzaty Wszoły-Dobosz.”

Nikt nie zgłosił poprawek ani uwag do uchwały. Przewodnicząca na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stwierdziła ważność głosowania i powołanie ww osób na Członków Komisji ds. Etyki.

Skład osobowy władz PSNLPt obecnej kadencji po uzupełnieniu:

Zarząd:
1. Prezes Zarządu – Benedykt Peczko
2. Sekretarz – Monika Główczak-Polak

Członkowie Zarządu:
3. Ewa Osóbka-Zielińska
4. Przemysław Turkowski

Komisja Rewizyjna:
1. Emilia Gałosz-Suszka
2. Jan Jędrzejczyk

Komisja ds. Etyki:
1. Barbara Gojżewska
2. Piotr Pawłowski
3. Małgorzata Wszoła-Dobosz

 

5. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PRP (Polskiej Radzie Psychoterapii)

Benedykt Peczko przedstawił informację o pracach w jakich jako członek PSNLPt uczestniczy w Polskiej Radzie Psychoterapii, m.in. o postępach prac nad społecznym projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty, kontynuowanych przez Polską Radę Psychoterapii.  Poinformował również o stanie przygotowań ustawy o zawodzie psychologa przygotowywanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz o stanowisku i krokach jakie PRP podjęła w tej sprawie. Zachęcił członków do wsparcia go w reprezentowaniu PSNLPt na forum PRP.

6. Wolne wnioski

Na wniosek Przemysława Turkowskiego odczytano projekt uchwały o zmianie oficjalnego adresu poczty elektronicznej.

Uchwała nr 8/2016

Walnego Zgromadzenia Członków PSNLPt z dnia 16.01.2016 roku

Dnia 16.01.2016 roku Walne Zgromadzenie Członków PSNLPt uchwala zmianę adresu poczty elektronicznej Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii na: zarzad@psnlpt.org.pl .”

Nikt nie zgłosił poprawek ani uwag do uchwały. Przewodnicząca stwierdziła ważność głosowania i przyjęcie uchwały.

Jan Jędrzejczyk zgłosił aby informacje takie jak logotypy lub wzory dokumentów dostępne były dla członków w „chmurze” np. na dysku google’a lub dropboxie. Propozycja spotkała się z akceptacją obecnych przy zadbaniu o poufność danych.

Benedykt Peczko przedstawił informację o projekcie badawczym dotyczącym skuteczności psychoterapii jaki ma być realizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z  EANLPt. Informacja o projekcie ma zostać rozesłana do członków w momencie gdy znane będą jego szczegółowe założenia. Istnieje możliwość udziału w ww. projekcie badawczym psychoterapeutów z Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii.

Emilia Gałosz-Suszka – wnioskowała o regularną komunikację z członkami za pomocą newslettera. Ustalono kanały informowania członków o tym jak się na newsletter zapisać.

Na wniosek Przemysława Turkowskiego postanowiono kontynuować umieszczanie na stronie psnlpt.org.pl listy psychoterapeutów pracujących w podejściu NLPt i będących jednocześnie członkami Stowarzyszenia. Benedykt Peczko poinformował, że prześle listę aktualnych certyfikowanych psychoterapeutów, psychoterapeutów w szkoleniu oraz superwizorów i superwizorów szkoleniowych Przemysławowi Turkowskiemu, a ten skontaktuje się z ww. osobami w celu uzyskania ich zgody na umieszczenie ich nazwisk na stronie www.

Na wiosek Przemysława Turkowskiego obecni członkowie podjęli dyskusję o działaniach, jakie PSNLPt powinno podjąć w pierwszej kolejności dla rozwoju swoich członków. Maria Magdalena Mastalerz i Emilia Gałosz-Suszka zgłosiły potrzebę i chęć organizacji Konferencji naukowej zaś Monika Główczak-Polak, Anna Wasiak i Ewa Młożniak wnioskowały o krótsze formy.

Ustalono, że na przełomie lutego i marca odbędzie się pierwsze tego typu seminarium, które poprowadzi Jan Jędrzejczyk i Przemysław Turkowski, a które poświęcone będzie badaniom nad technikami NLPt oraz metaanalizie dotyczącej skuteczności NLPt.

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Przewodnicząca Maria Magdalena Mastalerz poprosiła prezesa Benedykta Peczko o podsumowanie i pożegnanie członków i zamknęła Walne Zebranie członków PSNLPt.