Członkostwo

Zgodnie z zapisem w Statucie PSNLPt (§ 9.) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
•  członków zwyczajnych,
•  członków wspierających,
•  członków honorowych.

  1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca psychoterapeutą posiadającym wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie NLPt, lub osobą szkolącą się w tym kierunku, pragnącą wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia wraz z rekomendacją dwóch innych członków Stowarzyszenia.
  2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy mający prawo stałego zameldowania w Polsce.
  3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.

Tak więc, aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy przesłać wypełniony czytelnie druk deklaracja-czlonka-PSNLPt na adres Stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
Batalionów Chłopskich 79/37
01-308 Warszawa

Korzyści płynące z członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu NLPt:

  • ROZWÓJ OSOBISTY I KARIERY ZAWODOWEJ
   Doskonalenie swojej wiedzy o NLPt poprzez możliwość uczestniczenia w zjazdach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach organizowanych dla realizowania statutowych celów Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Członków i Zarząd Stowarzyszenia;
  • KONTAKTY ZAWODOWE I OSOBISTE
   Rozwój sieci powiązań i kontaktów profesjonalistów. Stała wymiana doświadczeń, dostęp do forum oraz zaistnienie w bazie psychoterapeutów NLPt. Możliwość przekazania informacji o swojej działalności dla osób poszukujących psychoterapii w podejściu NLPt.
  • ROZSZERZANIE WIEDZY TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ
   Możliwość poszerzania wiedzy poprzez uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, warsztatach i specjalnych spotkaniach oraz poprzez branie udziału w zajęciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. Dostęp do publikacji oraz wyników badań prowadzonych w nurcie NLPt.
  • KORZYSTANIE ZE WSPARCIA I POMOCY STOWARZYSZENIA
   Korzystanie z pomocy Stowarzyszenia odbywa się na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia i może dotyczyć m.in. spraw organizacyjno – zawodowych i związanych z kształceniem.