Certyfikat Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii


Certyfikat Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii jest przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie NLPt osobom, które pomyślnie przeszły procedurę egzaminacyjną.  Certyfikat potwierdza kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii i jest przyznawany na okres 5 lat.

W poniższej sekcji znajdują się informacje o procedurze egzaminacyjnej, a także procedurze odnowienia certyfikatu NLPt oraz rygorach jego utraty.


UWAGA!

Komisja ds. Szkoleń i Certyfikacji zdecydowała o wyznaczeniu 2 sesji egzaminacyjnych:

 • sesja letnia: termin składania dokumentów do końca maja, egzaminy odbędą się w czerwcu/lipcu
 • sesja zimowa: termin składania dokumentów do końca października, egzaminy odbędą się w styczniu/lutym kolejnego roku.

 Procedura certyfikacyjna dla kandydatów ubiegających się o otrzymanie
Certyfikatu Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii w ramach PSNLPt

1. Złożenie w siedzibie PSNLPt (osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: PSNLPt
ul. Nauczycielska 6, 03-689 Warszawa) dokumentów (lista poniżej) potrzebnych w procesie certyfikacji w terminie określonym przez Komisję ds. Szkoleń i Certyfikacji PS NLPt.

1. Kopia dyplomu magisterskiego

2. CV

3. Zaświadczenie o odbyciu stażu klinicznego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w publicznej lub niepublicznej placówce ochrony zdrowia z wyszczególnieniem ilości godzin i zakresu obowiązków.

4. Zaświadczenie o odbytej pod superwizją praktyce własnej z podaniem ilości godzin.

5. Zaświadczenie o odbytej superwizji (indywidualnej i grupowej) z podaniem ilości godzin

6. Zaświadczenie o odbytej psychoterapii szkoleniowej (indywidualnej i grupowej) z podaniem ilości godzin

7. Zaświadczenie o odbytych szkoleniach w nurcie NLPt z podaniem ilości godzin

8. Praca dyplomowa w trzech egzemplarzach (dwa studia przypadków różniące się od siebie, np. mężczyzna i kobieta/ proces długoterminowy i krótkoterminowy/ różne diagnozy nozologiczne, etc.) UWAGA: pracę prosimy przesłać także w formie elektronicznej, gdyż ułatwi to przesyłanie jej egzaminatorom.

9. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu z psychologii klinicznej (dla kandydatów, którzy nie są psychologami)

10. Zaświadczenie o opłaceniu składek za bieżący rok

11. Wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 350 PLN na konto PSNLPt

12. Oświadczenie kandydata o tym, że wszystkie treści zawarte w dokumentacji przedstawionej na potrzeby procesu certyfikacyjnego w PS NLPt są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Weryfikacja złożonej dokumentacji przez Komisję ds. Szkoleń i certyfikacji PS NLPt ( w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentacji).

3. Uzyskanie przez Komisję ds. Szkoleń i Certyfikacji PS NLPt rekomendacji superwizora dla psychoterapeuty ubiegającego się o otrzymanie certyfikatu (superwizor przesyła dokument na prośbę osoby przystępującej do egzaminu).

4. Wyznaczenie składu Komisji Egzaminacyjnej przez Komisję ds. Szkoleń i Certyfikacji oraz miejsca składania egzaminu.

5. Wyznaczenie terminu egzaminu (nie później niż 30 dni od daty pozytywnej weryfikacji dokumentacji kandydata).

6. Złożenie egzaminu obejmującego następujące zagadnienia:

1. Wybrane elementy wiedzy medycznej:
a. podstawowa wiedza o zaburzeniach psychicznych i ich leczeniu,
b. podstawowa wiedza o najczęstszych chorobach somatycznych występujących u pacjentów ze wskazaniami do psychoterapii
c. choroby i stany medyczne przebiegające z objawami psychopatologicznymi
d. wiedza o wskazaniach do farmakoterapii i o działaniu najczęściej stosowanych leków, w szczególności psychotropowych, w wymiarze potrzebnym do właściwego rzetelnego informowania i edukowania pacjentów i wspierania ich decyzji w oparciu o wiedzę naukową potrzebne do właściwej współpracy z lekarzami i innymi przedstawicielami zawodów funkcjonujących w opiece nad klientami psychoterapii.
e. organizacja opieki zdrowotnej w Polsce
2. Teorie psychopatologii oraz diagnoza nozologiczna ICD i/lub DSM.
a. praktyczna znajomość kryteriów diagnostycznych poszczególnych zaburzeń
b. diagnoza różnicowa
3. Psychopatologia – patogeneza zaburzeń w różnych modelach teoretycznych
4. Diagnoza psychoterapeutyczna i metody psychoterapeutyczne w NLPt
5. Modele teoretyczne często wyróżnianych grup modalności: psychoanalitycznych/
psychodynamicznych, poznawczo-behawioralnych, humanistycznych lub egzystencjalnych, systemowych oraz integratywnych a zwłaszcza tworzące je:
a. Teorie rozwoju człowieka i osobowości
b. Teorie etiopatogenezy
c. teorie zmiany terapeutycznej i czynników leczących
d. Specyficzne metody psychoterapii i diagnozy
e. a także twórcy i czołowi eksponenci modalności
6. Rozumienie problemów społecznych i kulturowych w odniesieniu do psychoterapii
7. Wybrane podstawy psychologii, niezbędne dla rozumienia człowieka i prowadzenia psychoterapii
8. Zagadnienia etyczne
a. uniwersalne i specyficzne dla NLPt zasady etyki zawodowej
b. potencjalne problemy etyczne
c. Odróżnianie etyki zawodu psychoterapeuty od etyki pokrewnych zawodów (psychologa, lekarza, seksuologa, terapeuty uzależnień itd.) i konsekwencje tych różnic dla pacjenta.
9. Przepisy prawa dotyczące psychoterapii
10. Psychoterapia jako dyscyplina naukowa przedmiot, cele, środki działania
11. Psychoterapia jako praktyka kliniczna: przedmiot, cele, środki działania
12. Psychoterapia jako zawód
a. Specyfika psychoterapii jako niezależnego, wolnego zawodu
b. granice zawodu w kontekście specyfiki innych zawodów funkcjonujących w obszarze zdrowia psychicznego
c. wymogi kształcenia oraz organizacja psychoterapii w Europie, w Polsce i na świecie.
d. Deklaracji Strasburska, jej założenia i ich podstawy naukowe
13. Analiza przypadków przedstawionych w pracy pisemnej.

        7. Cele egzaminu:

a. Egzamin ma na celu sprawdzenie zdolności prowadzenia procesu psychoterapeutycznego przez psychoterapeutę ubiegającego się o certyfikat PSNLPt. W związku z tym Komisja Egzaminacyjna sprawdza umiejętność łączenia teorii z praktyką i refleksję jaką egzaminowany posiada na temat prowadzonych procesów psychoterapeutycznych poprzez dialog z nim, z poszanowaniem indywidualnego stylu i mapy świata egzaminowanego.
b. Kandydat ubiegający się o Certyfikat Psychoterapeuty PSNLPt może zostać poproszony o zilustrowanie zjawisk procesu psychoterapeutycznego w oparciu o opisany przypadek prowadzonej psychoterapii i inne przykłady z własnej praktyki.
c. Zakres tematyczny egzaminu dotyczy teorii i praktyki neuro-lingwistycznej psychoterapii i opisywania zjawisk w jej terminologii, jednak komisja może poprosić o odniesienie się również do rozumienia procesów w perspektywie innych podejść psychoterapeutycznych.
d. Pytania mogą dotyczyć diagnozy, rozumienia procesu klienta, procesu własnego psychoterapeuty, relacji psychoterapeutycznej oraz krytycznej refleksji nad przeprowadzonym procesem psychoterapii.

8. Obrady Komisji Egzaminacyjnej.

9. Poinformowanie egzaminowanego o decyzji Komisji Egzaminacyjnej.

10. Sporządzenie protokołu z egzaminu.

11.  Wręczenie certyfikatu. Certyfikat uprawnia do samodzielnego wykonywania zawodu psychoterapeuty i jest odnawiany po okresie 5 lat (patrz poniżej do sekcji: procedura recertyfikacji).


Procedura certyfikacyjna dla kandydatów po niezdanym egzaminie

1. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, na pisemny wniosek kandydata, wyznaczany jest drugi termin egzaminu zgodnie z procedurą egzaminacyjną PSNLPt.

2. W przypadku zamiaru przystąpienia przez Kandydata do ponownego egzaminu certyfikacyjnego po niezdanym egzaminie, konieczne jest ponowne złożenie  dokumentów potwierdzających:

 • opracowanie przez kandydata opisu dwóch nowych przypadków prowadzonej psychoterapii spełniających takie same warunki, jak opisy przypadków wymagane przy ubieganiu się o certyfikat psychoterapeuty NLPt,
 • zaktualizowanie rekomendacji superwizora, wydanej kandydatowi nie dawniej, niż 30 dni przed przedstawieniem komisji,
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej za ponowne przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego w wysokości 350PLN.


WZÓR CERTYFIKATU:

(kliknij we wzór aby obejrzeć szczegóły)


Pliki do pobrania: oswiadczenie PSNLPt


Odnawianie ważności Certyfikatu Psychoterapeuty

 1. Certyfikat PSNLPt ważny jest przez 5 lat.
 2. Psychoterapeuta przesyła nie później niż na 3 miesiące przed końcem ważności Certyfikatu Psychoterapeuty wydanego przez Stowarzyszenie, wniosek o odnowienie  jego ważności wraz z kompletem dokumentów na mail zarzad@psnlpt.org.pl biorąc pod uwagę terminy określone w pkt.1.
 3. W celu odnowienia ważności Certyfikatu psychoterapeuta składa wniosek do Komisji ds. Szkoleń i Certyfikacji na adres certyfikacja@psnlpt.org.pl zawierający następujące dokumenty:
  1. Informacje o aktualnie prowadzonej praktyce psychoterapeutycznej – miejsce, liczba osób w terapii, forma pracy i liczba godzin.
  2. Informacje o liczbie godzin superwizji od czasu uzyskania Certyfikatu – rekomendowane minimum 10 godzin rocznie w tym przynajmniej 4 indywidualnie. Rekomendujemy odbywanie przynajmniej 50% superwizji w podejściu NLPt
  3. Informacje o uczestniczeniu w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia zawodowego – minimum 50 godzin, z czego co najmniej połowa godzin powinna dotyczyć NLPt
  4. Oświadczenie o przestrzeganiu Kodeksu Etycznego PSNLPt.
  5. Oświadczenie o przynależności do PSNLPt przez ostatnie 5 lat.
  6. Oświadczenie o uregulowaniu składek członkowskich.
  7. Wniosek o odnowienie ważności Certyfikatu rozpatruje Komisja ds. SziC.
 4. W przypadku braku zastrzeżeń Komisja wzywa Psychoterapeutę drogą mailową do zapłaty na konto PSNLPt opłaty recertyfikacyjnej. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko oraz „odnowienie certyfikatu”. Wysokość opłaty jest równa wysokości jednej składki członkowskiej obowiązującej w danym roku.
 5. Zarząd PSNLPt podejmuje uchwałę o przedłużeniu ważności Certyfikatu na kolejny okres 5 lat, na podstawie pisemnego wniosku przedstawionego przez Komisję ds. Szkoleń i Certyfiakcji.
Od momentu uchwalenia niniejszych zmian obowiązuje procedura przejściowa przez okres 5 lat. Oznacza to, że wszystkie certyfikaty wydane do końca roku 2016 swoją ważność utrzymują do końca 2021.

Utrata ważności Certyfikatu Psychoterapeuty

 1. W związku z ustaniem członkostwa w Stowarzyszeniu Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii zgodnie z obowiązują uchwałą Komisji ds. Szkoleń i Certyfikacji, traci ważność Certyfikat Psychoterapeuty PSNLPt.
 2. Osoby nie będące członkami PSNLPt zostaną usunięte z listy Certyfikowanych Psychoterapeutów.
 3. Nie złożenie przez Psychoterapeutę wniosku o recertyfikację przed upływem terminu ważności Certyfikatu mimo wysłania zawiadomienia spowoduje jego wygaśnięcie.
 4. Po upływie 1 roku od dnia wygaśnięcia Certyfikatu, ponowne jego uzyskanie będzie łączyć się z przejściem procedury certyfikacyjnej w trybie zwykłym lub grandparentingu.