Statut PSNLPt

Pobierz Statut w formacie pdf: statut PSNLPt KRS sierpień 2016 lub przeglądaj poniżej w wersji on-line.


POLSKIE STOWARZYSZENIE
Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii

STATUT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (PS NLPt), w kontaktach międzynarodowych używa także nazwy Polish Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy (PA NLPt), zwane dalej Stowarzyszeniem, które na podstawie obowiązującego prawa jest zarejestrowane oraz posiada osobowość prawną.

§ 2.

1.Stowarzyszenie jest organizacją masową o charakterze społecznym, działa na rzecz osobistego rozwoju osób dorosłych, młodzieży i dzieci.
2.Działalność swą Stowarzyszenie opiera w zasadzie na pracy społecznej ogółu członków oraz wolontariuszy.
3.Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać osoby na podstawie obowiązujących przepisów.
4.Stowarzyszenie zrzesza swych członków w organizacjach terenowych wymienionych w § 4. ust. 1.
5.Wszystkie rodzaje działalności wykonywane są przez Stowarzyszenie nieodpłatnie lub odpłatnie, zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 96 poz. 873). Odpłatną działalność Stowarzyszenie może prowadzić w następującym, opisanym niżej zakresie.
a)Psychoterapia.
b)Upowszechnianie, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju kursów, szkoleń, konferencji, seminariów wynikających ze statutowych potrzeb Stowarzyszenia;
c)wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie popiera i działa według :
• strasburskiej deklaracji psychoterapeutycznej;
• etycznych standardów European Association for Psychotherapy (EAP);
• własnego kodeksu etycznego.

§ 3.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej.
Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada prawo powoływania jednostek terenowych – Oddziałów – na terenie całego kraju. PSNLPt może powoływać sekkcje merytoryczne na zasadach określonych w statucie. Sekcje merytoryczne nie mogą uzyskiwać osobowości prawnej.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, znaków, odznak, barw itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7.

Celami Stowarzyszenia są następujące opisane poniżej.
1.Upowszechnianie wiedzy o Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii (NLPt).
2.Realizacja misji i głównych założeń Polskiego Stowarzyszenia NLPt.
3.Reprezentowanie polskiego środowiska osób zajmujących się zawodowo zastosowaniem wiedzy o NLPt w kontaktach z innymi, Narodowymi Organizacjami poza granicami RP oraz z organizajami międzynarodowymi.
4.Zapewnienie udziału reprezentacji polskiego środowiska NLPt w europejskich i światowych spotkaniach, szkoleniach, seminariach i innych formach środowiskowej aktywności.
5.Działanie na rzecz rozwoju wiedzy o NLPt.
6.Wszelkie działania na rzecz osób wymagających wsparcia psychoterapeutycznego, zmierzające do poprawy jakości ich życia oraz oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii.
7.Pozyskiwanie i organizacja wolontariatu na rzecz wspierania i rozwijania działań statutowych
8. Promocja wysokich standardów uprawiania neuro-lingwistycznej psychoterapii, szkoleń w zakresie NLPt i etyki zawodowej.
9. Upowszechnianie i regulowanie standardów uprawiania neuro-lingwstycznej psychoterapii i szkolenia psychoterapeutów NLPt zgodnie ze standardami EANLPt i EAP.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez następujące, opisane niżej działania.
1.Organizowanie działalności szkoleniowej i psychoterapeutycznej.
2.Organizowanie oraz koordynowanie systemu współpracy pomiędzy organizacjami szczebla regionalnego i centralnego.
3.Współdziałanie z fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi o podobnym profilu działania, a szczególnie z działającymi na rzecz osób wymagających wsparcia psychoterapeutycznego oraz ze środowiskami polonijnymi.
4. Prowadzenie doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji i ekspertyz, szkolenia i kształcenia umiejętności NLPt.
5. Działanie na rzecz rozwijania metod oraz standardów badań i praktyki NLPt.
6. Uczestniczenie w pracach europejskiego i światowego ruchu na rzecz rozwoju wiedzy o NLPt.
7. Działalność wydawniczą i popularyzatorską.
8.Upowszechnianie, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju kursów, szkoleń, konferencji, seminariów wynikających ze statutowych potrzeb Stowarzyszenia.
9.Przygotowanie i zabezpieczanie kadry dla potrzeb organizowanych zajęć, imprez, itp.;
10.Pozyskiwanie, szkolenie i organizacja struktur wolontariatu dla potrzeb działalności statutowej.
11.Inicjowanie, popieranie i organizowanie oraz współudział w pracach naukowo – badawczych na rzecz osób wymagających wsparcia psychoterapeutycznego.
12.Realizowanie zlecanych przez organy państwowe i samorządowe zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki, psychoedukacji, promocji i organizacji wolontariatu, oraz innych działań publicznych związanych z celami statutowymi.
13.Zapewnienie rzetelnego i prawidłowego gospodarowania pozyskanymi środkami oraz zgodnego z przepisami prawa i wymogami zleceniodawców ich rozliczania.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
• członków zwyczajnych,
• członków wspierających,
• członków honorowych.

§ 10.

1.Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca psychoterapeutą posiadającym wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie NLPt, lub osobą szkolącą się w tym kierunku, pragnącą wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia wraz z rekomendacją dwóch innych członków Stowarzyszenia.
2.Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy mający prawo stałego zameldowania w Polsce.
3.Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11.

1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna zainteresowana realizacją celów stowarzyszenia i NLP, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji i przekazująca zadeklarowane wsparcie w formie finansowej lub rzeczowej.
2.Postanowienie § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

1.Członkiem honorowym, w tym Prezesem honorowym, może być osoba fizyczna będąca Członkiem Stowarzyszenia, szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu jego celów.
2.Godność członka honorowego oraz Prezesa honorowego nadawana jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1.czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2.uczestniczenia w zjazdach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach organizowanych dla realizowania statutowych celów Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Członków i Zarząd Stowarzyszenia;
3.zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
4.uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
5.korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia.

Członkom wspierającym przysługują te same prawa, co członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 14.

Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem opłacania składek członkowskich, czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Prezes honorowy ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 15.

Każdy Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
1.przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2.czynnego udziału w realizowaniu celów Stowarzyszenia,
3.dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia;
4.aktywnego uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie zebraniach, posiedzeniach, zjazdach, zajęciach, imprezach itp. z własnej inicjatywy lub w drodze typowania, na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia,
5.regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych zadeklarowanych świadczeń.

§ 16.

Utrata członkostwa następuje wskutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie;
2. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,
po uprzednim upomnieniu;
4.skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek (osoba fizyczna);
5. śmierci członka
6. działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz, na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków.

§ 17.

Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o skreśleniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w tym
przedmiocie ostateczna.

§ 18.

W przypadku naruszenia Statutu lub innych przepisów i uchwał obowiązujących w
Stowarzyszeniu mogą być nakładane kary na jego członków.

§ 19.

Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj nakładanych kar określają
regulaminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie oraz Komisja ds. Etyki.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA

§ 20.

Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
• Walne Zgromadzenie Członków,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna,
• Komisja ds. Etyki
• Komisja ds. Szkoleń i Certyfikacji.

§ 21.

Jeżeli Statut nie przewiduje inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia i Walnego Zebrania Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Prezes ma prawo wyznaczenia drugiego terminu, w którym uchwały mogą zapaść zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku braku quorum podejmować można jedynie uchwały nad sprawami zawartymi w porządku obrad. Uchwały pozostałych organów Stowarzyszenia, z wyjątkiem uchwał Zarządu Stowarzyszenia, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków tych organów.

§ . 22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział również członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 23.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz na 2 lata. O terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków listem poleconym, mailem, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej lub przy wykorzystaniu innych dostępnych środków, przynajmniej na dwa tygodnie przed datą Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem doręczany jest członkom porządek dzienny Zgromadzenia.

§ 24.

W przypadkach szczególnych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków. Zarząd musi ponadto zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie, jeżeli żąda tego jedna piąta członków. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz w zawiadomieniu musi być określony przedmiot Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego termin.

§ 25.

Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Zgromadzeniu.

§ 26.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w przedmiotach zapowiedzianych w zawiadomieniu, zaś w innych kwestiach, za zgodą zwykłej większości członków, o ile istnieje quorum.

§ 27.

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu, względnie inny członek Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zgromadzenie do tego celu. Ze Zgromadzenia sporządzany jest protokół.

§ 28.

Uchwały Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że na wniosek członka zarządzi się w danym przedmiocie tajne głosowanie.

§ 29.

Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Stowarzyszenia Zarząd, Komisję Rewizyjną i Komisję ds. Etyki. Liczebność i skład organów uchwala Walne Zgromadzenie. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W zależności od bieżących potrzeb stowarzyszenia Zarząd składa się z 3-7 osób, Komisja Rewizyjna z 2-3 osób, Komisja ds. Etyki z 3 osób. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Etyki wynosi 4 lata.

§ 30.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Prezesa Zarządu.

§ 31.

Zarząd konstytuuje się we własnym gronie wybierając spośród siebie Sekretarza. Ponadto Zarząd może powierzać pozostałym członkom Zarządu stałą bądź czasową odpowiedzialność za realizację określonych projektów i zadań.

§ 32.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego tego organu. Członkowie Komisji ds Etyki wybierają ze swego grona przewodniczącego tego organu.

§ 33.

Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji ds. Etyki. Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Etyki.

§ 34.

Uzupełnienia składu członków poszczególnych organów w trakcie kadencji następują według zasad obowiązujących przy wyborze, a pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami organ może sam dokooptować brakującego członka, przy czym ilość członków dokooptowanych w ten sposób nie może przekraczać 1/3 liczby wszystkich członków wchodzących w skład danego organu. Wybór taki musi być jednakże zatwierdzony na następnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 35.

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają 60% poparciem, przy obecności przynajmniej połowy Zarządu. W przypadku braku 60% poparcia i równej ilości głosów głos decydujący należy do Prezesa.

§ 36.

1.Dopuszczalne jest oddanie głosu z upoważnienia za lub przeciw uchwałom, których treść została wcześniej przekazana osobie oddającej głos z upoważnienia, na piśmie wraz z porządkiem obrad, z zastrzeżeniem osiągnięcia quorum określonego w § 35.

2.W sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne jest uczestniczenie w obradach władz Stowarzyszenia na odległość przy pomocy telekonferencji, czyli urządzeń, które przekazują obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym.

3.Uchwała podjęta w trybie określonym w pkt. 2 niniejszego paragrafu podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

§ 37.

Członkowie Komisji ds. Szkoleń i Certyfikacji w składzie 3-5 osób powoływani są przez Zarząd. Można być jednocześnie członkiem Komisji ds. Szkoleń i Certyfikacji i Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.

§ 38.

1. Członkiem Komisji ds. Szkoleń i Certyfikacji może być jedynie osoba, która
– posiada Certyfikat Neuro-lingwistycznej Psychoterapii i jest czynnym psychoterapeutą lub
– posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii oraz Certyfikat Mistrza NLP oraz jest czynnym psychoterapeutą lub
– posiada Certyfikat Afiliowanego Trenera NLP, Certyfikat Mistrza NLP oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu neuro-lingwistycznej psychoterapii oraz jest czynnym psychoterapeutą.

2. Członkiem Komisji ds. Etyki może być jedynie osoba, która posiada Certyfikat Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii lub Europejski Certyfikat Psychoterapii i jest czynnym psychoterapeutą z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej.

ROZDZIAŁ V
KOMPETENCJE ORGANÓW STOWARZYSZENIA

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 39.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy:
1.uchwalanie regulaminu Stowarzyszenia,
2.uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
3.kształtowanie polityki Stowarzyszenia, w szczególności planu działania i budżetu Stowarzyszenia,
4.zatwierdzanie protokółu poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
5.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6.wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7.udzielanie absolutorium Zarządowi,
8.uchwalanie zmian Statutu,
9.nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
10.podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku.
11.zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia może być uchwalone większością
2/3 głosów przy obecności ponad ½ członków.
12.podejmowanie innych uchwał w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia Członków. 13. Zatwierdzanie Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia i Regulaminu działania Komisji ds. Etyki. 14. Zatwierdzanie wysokości składki złonkowskiej.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 40.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1.organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3. zatwierdzanie realizacji planów finansowych i bilansów;
4.współpraca z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej i innymi organizacjami w zakresie określonym statutem;
5.zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
6. inicjowanie nowych kierunków i sposobów działania Stowarzyszenia;
7. decydowanie o szczegółowych zasadach ordynacji wyborczej Stowarzyszenia;
8.zatwierdzanie programów działania Oddziałów;
9.określanie zasad działania wolontariatu;
10.powoływanie komisji, zespołów problemowych itp., stałych lub okresowych jako organów pomocniczo-wykonawczych oraz określanie regulaminów ich działania; oraz nominowanie członków tych organów.
11.podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji w oparciu o § 5 Statutu oraz ustalanie zasad delegowania przedstawicieli na zagraniczne i międzynarodowe konferencje, zjazdy i inne;
12.przygotowanie obrad Walnego Zebrania;
13.uchwalanie regulaminów określających zakresy, zasady i formy działalności, nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia;
14. proponowanie wysokości i trybu płatności składki członkowskiej przez członków zwyczajnych i wspierających oraz sposobu ich wykorzystania;
15.zwalnianie całkowicie lub częściowe ze składek członków Stowarzyszenia przyjętych przez Walne Zgromadzenie;
16.ustalanie zasad przyznawania i przyznawanie dyplomów, odznak, odznaczeń, nagród pieniężnych, rzeczowych i innych darowizn;
17.składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu;
18.uchwalanie regulaminu postępowania dyscyplinarnego oraz określenie rodzaju nakładanych kar w przypadku naruszenia Statutu, uchwał i innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu;
19.przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia;
20.powoływanie i Rozwiązywanie Oddziałów, określanie ich zasięgu działania oraz siedziby, koordynowanie ich działalności;
21.zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeśli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia, zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych. 22. Wnioskowanie przed Walnym Zgromadzeniem o zmiany w statucie, powoływanie komisji statutowej. 23. Powoływanie członków komisji do spraw Szkoleń i Certyfikacji.

§ 41.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub inny członek zarządu samodzielnie. Przy czym zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość określoną uchwałą Walnego Zgromadzenia wymaga reprezentacji Prezesa z sekretarzem łącznie lub jednego członka Zarządu z sekretarzem łącznie lub Prezesa i jednego członka zarządu łącznie.

§ 42.

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca oraz w miarę potrzeb inni zaproszeni goście.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 43.

Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w rozstrzyganiu spraw, w których występują ich osobiste interesy.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 44.

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem władzy kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

§ 45.

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Zgromadzenie Członków w składzie 2 do 3 członków.

§ 46.

Komisja Rewizyjna zwołuje swoje pierwsze zebranie bezpośrednio po wyborze członków Komisji Rewizyjnej, na którym wybiera ze swego grona:
1)przewodniczącego,
2)wiceprzewodniczącego,
3)sekretarza.

§ 47.

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby:
a)będące członkami organu zarządzającego ani pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c)zatrudnione w Stowarzyszeniu.

§ 48.

Członkowie Komisji Rewizyjnej, Członkowie Zarządu oraz Członkowie Komisji ds. Szkoleń i Certyfikacji oraz Komisji ds. Etyki mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnionej funkcji zgodnie z wytycznymi Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 96 poz. 873).

§ 49.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1.Komisja Rewizyjna uchwala regulamin swego działania, w którym określa organizację i tryb swej pracy, podział zadań, kompetencji i obowiązków poszczególnych członków,
2.przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i rzetelności gospodarowania;
3.przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wyników i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;
4. składania na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej
działalności.

§ 50.

1.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
2.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
3.Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania rzeczoznawców do prac Specjalistycznych z głosem doradczym.

KOMISJA DS ETYKI, KOMISJA DS. SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI

§ 51.

1. Do zakresu działania Komisji ds. Etyki należy:
a. aktualizacja kodeksu etycznego PSNLPt
b. orzekanie o zgodności postępowania członków Stowarzyszenia z zasadami Kodeksu Etycznego i celami PSNLPt;
c. rozstrzyganie konfliktów między członkami PSNLPt.
d. rozpatrywanie skarg dotyczących stopnia przestrzegania przez członków Stowarzyszenia Kodeksu Etycznego formułowanych przez pacjentów i inne osoby.
e. wnioskowanie do zarządu o wykluczenie członka z PSNLPt oraz o nałożenie na członka innej kary za naruszenie kodeksu etycznego.
f. stworzenie regulaminu działania Komisji ds. Etyki.

2. Do zakresu działania Komisji ds. Szkoleń i Certyfikacji należy:
a. rekomendowanie Zarządowi akceptacji i akredytacji programów szkoleń NLPt w Instytucjach szkolących;
b. działanie w opariu o regulamin, w którym określa organizację i tryb swej pracy, podział zadań, kompetencji i obowiązków poszczególnych członków; wnioskowanie do Zarządu o zmiany w regulaminie działania;
c. utrzymywanie kontaktu z innymi instytucjami szkolącymi w NLPt i w psychoterapii w Polsce i na świecie;
d. pozostawanie na bieżąco z informacjami dotyczącymi wymagań związanych z wykonywaniem zawodu psychoterapeuty, certyfikacją, itp.;
e. składanie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności;
f. tworzenie kryteriów przyznawania certyfikatów Neuro-lingwistycznej Psychoterapii oraz Superwizora Neuro-lingwistycznej Psychoterapii;
g. powoływanie komisji egzaminacyjnych i certyfikacyjnych;
h. certyfikowanie psychoterapeutów i superwizorów NLPt.

§ 52.

Komisja ds. Szkoleń i Certyfikacji wybiera w swoim gronie Przewodniczącego, który reprezentuje Komisję w Stowarzyszeniu. W skład Komisji ds. Szkoleń i Certyfikacji mogą wchodzić zarówno członkowie Zarządu Stowarzyszenia jak i członkowie Komisji Rewizyjnej.
Komisja ds. Etyki działa w składzie trzech członków,, wybiera w swoim gronie Przewodniczącego, który reprezentuje ją w Stowarzyszeniu. Kodeks Etyczny i regulamin działania Komisji ds. Etyki stworzone i aktualizowane przez Komisję ds. Etyki, są zatwierdzanie przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VI
JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA I ICH WŁADZE
§ 53.

1.Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Oddziały są grupami działania powołanymi do realizacji przedsięwzięć Stowarzyszenia na danym terenie we współpracy z Zarządem Stowarzyszenia.
2.Do powoływania Oddziału przez Zarząd Stowarzyszenia wymagany jest wniosek co najmniej 20 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Tworząc Oddział Zarząd Stowarzyszenia określa jego zasięg terytorialny i siedzibę.
3.Władzami Oddziału są:
a.Walne Zebranie Oddziału
b.Zarząd Oddziału
4.Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
a.zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
b.złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o Rozwiązanie Oddziału,
c.podejmowania przez Zarząd Oddziału działalności sprzecznej z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.
5.Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału:
a.Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku,
b.Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest na wniosek Zarządu Oddziału lub 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału,
c.do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
uchwalanie programów działania Oddziału,
wybór i odwoływanie Prezesa i członków władz Oddziału,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującym władzom.
6.Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na obszarze swego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.
7.Zarząd Oddziału składa się z Prezesa i 2 członków. Zasady wyboru Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Oddziału.
8.Kadencja Zarządu Oddziału wynosi 2 lata.
9.Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
a.wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału i władz Stowarzyszenia,
b.określanie szczegółowych zadań Oddziału i ich realizowanie,
c.reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
d.zwoływanie zwykłych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału.

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 54.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne dochody.

§ 55.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1.ze składek członkowskich;
2.z dochodów z własnej działalności gospodarczej;
3.z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia;
4.z wpływów z działalności statutowej;
5.z dotacji i wpływów od sponsorów;
6.z zapisów i darowizn;
7.z dotacji celowych na zadania publiczne;
8.z odpisów od podatku przewidzianych prawem.

§ 56.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 57.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 58.

Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ VIII

ZAKAZY

§ 59.

1.Zabrania się udzielania pożyczek zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2.Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4.Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 60.

W razie likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

§ 61.

Jako likwidator działa z urzędu Prezes lub Wiceprezes Zarządu, względnie inna osoba ustanowiona przez Walne Zgromadzenie.

KONIEC STATUTU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii