Kodeks Etyczny PSNLPt

Jako psychoterapeuta NLPt zobowiązuję się:

1. Wspierać zdrowie i dobrostan moich klientów oraz zawsze przedkładać ich interesy i dobro publiczne ponad moje własne. Wykorzystywać metody i wiedzę na temat wywierania wpływu jedynie dla dobra klienta, do rozwiązywania jego problemów oraz realizacji jego celów.

2. Dbać o ekologie zmiany terapeutycznej, tzn. o to, aby dalsze efekty tej zmiany miały charakter jednoznacznie pozytywny. Oznacza to zgodność samej zmiany, a także jej efektów zarówno z systemem wartości pacjenta, jego indywidualnością jak też z charakterem jego relacji międzyludzkich.

3. W pełni respektować integralność osób, którym pomagam oraz zachować obiektywizm w moich relacjach z klientami (m.in. z pomocą superwizji). Zachować neutralność światopoglądową w pracy terapeutycznej – w pełni szanować poglądy polityczne, filozoficzne i religijne pacjenta, powstrzymując się od jakichkolwiek ingerencji typu „za” lub „przeciw” w stosunku do treści tych poglądów. Jeśli jest to potrzebne, pomagać klientowi pełniej zrozumieć wpływ, jaki własne poglądy tego rodzaju wywierają na wybory życiowe, decyzje i sposób działania oraz uczyć większej samokontroli w tym zakresie. Wszelkich ewentualnych zmian w tym obszarze pacjent dokonuje jednak samodzielnie.

4. Oferować tylko tego rodzaju pomoc, w zakresie której zostałem wyszkolony oraz na jaką pozwala mi moje doświadczenie zawodowe. Rozwijać moje techniczne umiejętności w celu stałego podnoszenia standardów prowadzonej przeze mnie praktyki. Udoskonalać i wzbogacać moją wiedzę i umiejętności poprzez nieustanną edukacje.

5. Szanować fizyczne granice klienta i tworzyć bezpieczne, pełne zaufania środowisko dla jego terapii.

6. Być odpowiedzialnym za swój stan psychofizyczny w kontakcie z pacjentem. Jest to również związane z podejmowaniem pracy terapeutycznej w stanie świadomości wolnym od wpływu środków, które ją zniekształcają (alkohol, narkotyki, środki psychoaktywne itp.). Dbać o swoją psychofizyczną kondycje tak, aby radzić sobie konstruktywnie ze stresem jaki przynoszą sytuacje terapeutyczne oraz aby utrzymywać wysoką jakość swojej pracy.

7. Bronić moją profesje oraz reprezentujących ją kolegów przed niesłuszną krytyką, a także udostępniać opinii publicznej wiedzę i informacje wyjaśniające nieporozumienia lub wątpliwości.

8. Działać w sposób zgodny z dobrym imieniem Polskiego Stowarzyszenia Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii i w zgodzie z jego kodeksem etycznym.