16 wrz

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PS NLPt

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie członków NLPt,

Czas: piątek 30 września 2022r, o godz. 19.00
Drugi termin: W razie braku quorum Prezes PS NLPt wyznacza drugi termin Walnego na godz. 19.15 tego samego dnia
i w tym samym miejscu.

Miejsce: w formie spotkania on-line przy użyciu platformy (link do spotkania zostanie udostępniony drogą mailową na adresy wskazane przez członków Stowarzyszenia)

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawozdanie członków Zarządu PSNLPt z działalności w ostatniej kadencji i informacje dotyczące stanu
  prawnego Stowarzyszenia (w tym zatwierdzenie w głosowaniu sprawozdania finansowego za rok 2021).
 4. Wybór oraz głosowanie w sprawie nowego składu Zarządu PS NLPt (Prezes, członkowie zarządu, komisja
  rewizyjna, komisja ds. etyki)
 5. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PRP (Polskiej Radzie Psychoterapii) – Benedykt Peczko.
 6. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PFP (Polska Federacja Psychoterapii) – Ewa Osóbka-Zielińska
 7. Wolne wnioski
 8. Zamknięcie spotkania.
  Głosowania będą odbywać się w formie elektronicznej.

Zgodnie ze statutem wybieramy oddzielnie osobę na stanowisko Prezesa oraz, w oddzielnych głosowaniach,
osoby do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Etyki, patrz  poniżej:

§ 29.

Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Stowarzyszenia Zarząd, Komisję Rewizyjną i Komisję ds.
Etyki. Liczebność i skład organów uchwala Walne Zgromadzenie. Wyboru dokonuje się zwykłą większością
głosów w głosowaniu tajnym. W zależności od bieżących potrzeb stowarzyszenia Zarząd składa się z 3-7 osób,
Komisja Rewizyjna z 2-3 osób, Komisja ds. Etyki z 3 osób. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji ds.
Etyki wynosi 4 lata.

§ 30.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Prezesa Zarządu.

Członkowie zwyczajni posiadający opłacone na bieżąco wszelkie składki posiadają prawo do głosowania na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu (liczą się składki zaksięgowane na koncie PSNLPt do dnia 28 września br.).

Z pozdrowieniami,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia NLPt