16 wrz

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PS NLPt

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie członków NLPt,

Czas: piątek 30 września 2022r, o godz. 19.00
Drugi termin: W razie braku quorum Prezes PS NLPt wyznacza drugi termin Walnego na godz. 19.15 tego samego dnia
i w tym samym miejscu.

Miejsce: w formie spotkania on-line przy użyciu platformy (link do spotkania zostanie udostępniony drogą mailową na adresy wskazane przez członków Stowarzyszenia)

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Sprawozdanie członków Zarządu PSNLPt z działalności w ostatniej kadencji i informacje dotyczące stanu
  prawnego Stowarzyszenia (w tym zatwierdzenie w głosowaniu sprawozdania finansowego za rok 2021).
 4. Wybór oraz głosowanie w sprawie nowego składu Zarządu PS NLPt (Prezes, członkowie zarządu, komisja
  rewizyjna, komisja ds. etyki)
 5. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PRP (Polskiej Radzie Psychoterapii) – Benedykt Peczko.
 6. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PFP (Polska Federacja Psychoterapii) – Ewa Osóbka-Zielińska
 7. Wolne wnioski
 8. Zamknięcie spotkania.
  Głosowania będą odbywać się w formie elektronicznej.

Zgodnie ze statutem wybieramy oddzielnie osobę na stanowisko Prezesa oraz, w oddzielnych głosowaniach,
osoby do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Etyki, patrz  poniżej:

§ 29.

Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Stowarzyszenia Zarząd, Komisję Rewizyjną i Komisję ds.
Etyki. Liczebność i skład organów uchwala Walne Zgromadzenie. Wyboru dokonuje się zwykłą większością
głosów w głosowaniu tajnym. W zależności od bieżących potrzeb stowarzyszenia Zarząd składa się z 3-7 osób,
Komisja Rewizyjna z 2-3 osób, Komisja ds. Etyki z 3 osób. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji ds.
Etyki wynosi 4 lata.

§ 30.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Prezesa Zarządu.

Członkowie zwyczajni posiadający opłacone na bieżąco wszelkie składki posiadają prawo do głosowania na nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu (liczą się składki zaksięgowane na koncie PSNLPt do dnia 28 września br.).

Z pozdrowieniami,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia NLPt04 mar

Szkolenie dla praktyków NLP pracujących z uchodźcami z Ukrainy

Już w poniedziałek: 2-godzinne szkolenie dla praktyków NLP w Polsce (i nie tylko) chcących pracować z ukraińskimi (i nie tylko) uchodźcami. Szkolenie w języku angielskim z dobrym tłumaczeniem na polski.Dlaczego Polska?Oto mapa domów i mieszkań w całej Europie, dostępnych dla ukraińskich uchodźców od zaraz. (Myślę, że to dane z tylko jednej bazy. Pomoc jest dużo szersza. Także w Rumunii, Słowacji, Węgrzech… wszędzie)Szkolenie jest przeznaczone dla doświadczonych terapeutów z praktyką w NLP, którzy chcą uzyskać użyteczne porady od Richarda Bolstada. Richard pracował w wielu podobnych sytuacjach i ma dużo do przekazania.Nie jest to szkolenie z technik NLP.Jest to dość szczególne szkolenie doskonalące dla profesjonalistów z doświadczeniem w NLP.Odezwij się do mnie po szczegóły. Messengerem lub telefonicznie: Tomasz Kowalik+48 502 314 078.Przekaż znajomym terapeutom.

26 paź

13.11.2021 Międzynarodowa Konferencja EANLPt „Praktyka i badania”

Zapraszamy na kolejną Międzynarodową Konferencję EANLPt „Praktyka i badania”, która odbędzie się 13.11.2021 i będzie realizowana przez zespół naszych wiedeńskich kolegów. Ze względów zdrowotnych, w związku z pandemią zdecydowano się przeprowadzić konferencję i spotkania za pośrednictwem Zooma. Czekamy na Ciebie w tej zdigitalizowanej formie.
Tak, stwarza to kilka wyzwań i daje dużo więcej możliwości wielu drogim kolegom w Europie, a może i na całym świecie.

PROGRAM KONFERENCJI
Sobota 13.11.2021 – Dzień konferencji

09:45-10:15 – Powitanie przez gospodarza kraju, Catalina Zaharię (prezes EANLPt) i członków zarządu

10:15-10:45 – Dan Florian Stanescu (Rumunia): Wkład NLP w model VUCA n+1

Wychodząc od spostrzeżenia, że w dzisiejszych czasach potrzeba działania w świecie opisanym przez Horneya, Passmore i O’Shea (2010) jako świat charakteryzujący się zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością stała się bardziej oczywista niż kiedykolwiek, dążymy do zidentyfikowania modelu VUCA oraz zaproponowanie pewnych wkładów opartych na NLP do modelu VUCA n+1. Z biegiem lat termin VUCA przeniósł się do świata biznesu, stając się powszechnym wyrażeniem ze względu na gwałtowne zmiany przejawiające się na polu technologicznym, politycznym, finansowym i administracyjnym (Sarkar, 2016). W tym kontekście przeanalizowaliśmy istniejące modele VUCA i zaproponowaliśmy ich wersję n+1. W obecnym strumieniu wydarzeń, w tym Brexitu, a zwłaszcza pandemii COVID-19, tradycyjne metody zarządzania wydają się już niewystarczające, aby sprostać amplitudzie i wielkości zmian, przed którymi stoimy. Dlatego opracowano model VUCA 2.0. Model zawierający ten sam akronim opiera się na następujących elementach: wizji, zrozumieniu, odwadze i zdolności adaptacyjnej (George, 2017). Ale w ostatnich latach technologia przyspieszyła świat VUCA, a w 2020 roku pojawił się VUCA 3.0 (Day, 2020). Jak wskazały wyniki analizy, niewiarygodne tempo i amplituda zmian, wraz z towarzyszącymi im zakłóceniami w sposobie zarządzania firmami, wymagają ciągłego rozwoju niekończącego się modelu VUCA n+1. Wraz z szerszym rozpowszechnieniem się automatyzacji, cybersystemów i sztucznej inteligencji, wkrótce potrzebny będzie nowy model VUCA.

Dan Florin Stanescu: Adiunkt na Wydziale Komunikacji i Public Relations oraz koordynator Pracowni Społecznego Poznania i Komunikacji Emocji Krajowej Szkoły Studiów Politycznych i Administracyjnych. Doktorat z psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Hamburgu od 2006 roku. Doświadczony doradca/terapeuta z ponad 16-letnią praktyką kliniczną i prywatną. Jego zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim w obszarach takich jak rozwój zasobów ludzkich, badanie emocji, psychologia organizacji, uczenie się przez całe życie i psychologia kliniczna.

11:00-11:30 – Draženka Milinković (Chorwacja): Eksternalizacja procesów intrapsychicznych poprzez połączenie NLPt i konstelacji systemowych

Eksternalizacja procesów intrapsychicznych to droga od złożoności do prostoty, przez którą przechodzi klient. Pomaga klientowi wydobyć na światło dzienne doświadczenia, myśli i uczucia, które nosi w swoim systemie. Procesy intrapsychiczne nie są więc już niezrozumianą częścią systemu wewnętrznego, stają się zewnętrznym trójwymiarowym obrazem. Ten obraz może być postrzegany i doświadczany w nowy sposób, może dać odpowiedzi i nowe zrozumienie. Jednocześnie klient przestaje być uczestnikiem swojego procesu intrapsychicznego, staje się obserwatorem procesu uzewnętrznionego, który rozumie i podejmuje decyzje. Jako obserwator może zdecydować, czy potrzebna jest nowa struktura, czy może brakuje tylko jednej kostki. Konstelacje systemowe są również metodą eksternalizacji procesów intrapsychicznych. Są układem w systemie, co implikuje także wzajemne położenie i relacje poszczególnych części w tym systemie. W systemie rodzinnym konstelacja rodziny to porządek, pozycja i pokrewieństwo poszczególnych członków rodziny.
Celem pracy z konstelacjami jest doprowadzenie do równowagi systemu, a także wszystkich jego części z osobna. W konstelacjach rodzinnych można to osiągnąć już wtedy, gdy przestrzegany jest naturalny porządek członków rodziny, a klient zyskuje nową perspektywę i odpowiedzi na pytania bez odpowiedzi.

Draženka Milinković: Magister Edukacji Podstawowej, Terapeuta NLPt (ECP), Manager Konstelacji Systemów, Wiceprzewodnicząca HATC-NLPt Zagrzeb; jej zainteresowania koncentrują się przede wszystkim na takich obszarach, jak relacje międzyludzkie w środowisku prywatnym i biznesowym, kształcenie ustawiczne, epigenetyka i transgeneracja wpływy.

12:00-12:30Réka Bogdányi i Roland Kasek (Węgry): Kontrolowanie ciśnienia. Niefarmakologiczna interwencja przeciwnadciśnieniowa w fobii, panice i chronicznym stresie.

Nadciśnienie jako wiodąca choroba sercowo-naczyniowa, która często ma swoje źródło w niezdrowym stylu życia w wyniku nieprzystosowawczych mechanizmów radzenia sobie. Silna i bezpośrednia korelacja wzrostu ciśnienia krwi ze wzrostem pomiarów antropomorficznych sugeruje, że rozwój terapii profilaktycznych powinien skupiać się głównie na promowaniu prozdrowotnych wyników behawioralnych. W zestawie wybranych przypadków o coraz bardziej złożonym podłożu psychobiologicznym szczegółowo omówiono skuteczność interwencji opartych na NLP.

RékaBogdányi: Instytut Psychologii, Uniwersytet Karoli Kościoła Reformowalnego
Roland Kasek: Instytut Nauk Behawioralnych, Uniwersytet Semmelweis

12:30-14:00: Przerwa lunchowa

14:00-14:45 – Peter Schutz (Austria): Dowody

NLP (psychologia stosowana) i NLPt (profesjonalna psychoterapia NLP) mają wiele do zaoferowania. Metodologia i interwencje, doświadczenie siebie, fascynacja, praca w transie, zarządzanie konfliktami, dobre ramy i wskaźniki sukcesu dla coachingu, mediacji i psychoterapii. Otoczony wymogami prawnymi i ochrony konsumentów, austriacki ośrodek szkoleniowy (37-dniowy praktyk)istniejący od 1997 roku opracował wysoce profesjonalną procedurę dowodową, zarówno dla studentów, jak i zainteresowanych stron, opartą na dobrze ustrukturyzowanych grupach rówieśniczych, filmy kompetencyjnych profesjonalnych ocenach trenerów i jasnych kryteriach sprawdzania jakości pracy.

Te kryteria dowodowe są obecnie stosowane przez ośrodki w kilku krajach europejskich. Szczegóły: www.schuetz.at/evid1

Peter Schutz: psycholog zdrowia i psychoterapeuta od 1991, manager www.nlpzentrum.at od 1988, trener dynamiki grupowej 1988, trener NLP 1989, certyfikowany konsultant biznesowy i coach 1989, certyfikowany mediator 2004, psychoterapeuta uczący (psychoterapia grupowa) od 1994 i NLPt 2007, biegły sądowy ds. Coachingu i NLP 2016, magister nauk społecznych 1977, doktor nauk o psychoterapii 2016, www.schuetz.at/ps

15:00-15:45 – Cătălin Zaharia (Rumunia): Paradygmaty badań nad psychoterapią: model „medyczny” a złożoność – Na ile odpowiednie są badania i know-how zawarte w modelu medycznym w kontekście złożoności badanego leczącego systemu

Każdy model badawczy, w tym stosowany w psychoterapii, będzie filtrował obecną rzeczywistość według kryteriów i poziomu wiedzy zawartej w zastosowanym modelu. W psychoterapii patrzymy na doświadczenia pacjenta przez pryzmat modeli stosowanych w psychiatrii, zaczerpniętych z kolei z medycyny. Jest to rozumienie zorientowane na „redukcję objawów”, które jest zasadniczo modelem przyczynowym. Ma tendencję do sprowadzania ludzi i ich doświadczenia do modeli badawczych, w których można kontrolować warunki początkowe. Ale w przypadku systemu złożonego – jako najlepszego przybliżenia do modelowania ludzkiego doświadczenia – niemożliwe jest, aby te warunki początkowe były ustawione na tym samym poziomie. Tak więc od samego początku założenie leżące u podstaw badań (takich jak losowe próby kontrolne) narusza podstawowe kryteria warunków eksperymentalnych.
W ostatnich latach w Towarzystwie Badań nad Psychoterapią została utworzona grupa robocza, której celem jest przezwyciężenie ograniczeń nałożonych przez „importowane” modele z fizyki i medycyny w badaniach i rozwoju człowieka, poprzez zaproponowanie złożonych modeli naukowych w obserwacji ewolucji człowieka. Prezentacja pokrótce nakreśli ograniczenia modelu medycznego i tego, jak powstaje propozycja zorientowana na złożoność nauki, a także studium przypadku z monitorowaniem i procesem ciągłego doskonalenia, w którym pacjent wykorzystał kryteria i modele z psychoterapii neurolingwistycznej w transformacji osobistego doświadczenia.

Cătălin Zaharia: doktor medycyny, psychoterapeuta neurolingwistyczny i psychoterapeuta nauczający, psychiatra i bioinżynier – zarządzanie opieką zdrowotną i informatyką medyczną. Przewodniczący EANLPt, przewodniczący Komitetu Naukowo-Badawczego EAP, ekspertyzy w zakresie szkoleń i coachingu z zakresu zarządzania talentami, innowacji i kreatywności, nauki o złożoności.


16:00-16:30 – podsumowanie

Serdecznie Was zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa jako prelegenci i jako uczestnicy.
Więcej informacji https://www.eanlpt.org/Events

15 lut

17.04.21 Międzynarodowa Konferencja EANLPt: Praktyka i Badania

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż najbliższa Międzynarodowa Konferencja EANLPt odbędzie się 17.04.21. Ze względu na sytuację zagrożenia epidemiologicznego konferencja będzie miała charakter online a gospodarzami konferencji będą nasi koledzy z Niemiec.

PROGRAM KONFERENCJI

09:30 – 09:55 Otwarcie konferencji

10:00 – 10:45 NLP i Psychodrama – Birgit Bader (Niemcy)

10:50 – 11:35 Utrata wagi jako efekt uboczny. Poprawa stylu życia dzięki NLP / NLPt – Roland Kasek (Węgry)

11:35 – 11:50 krótka przerwa

11:55 – 12:40 Biologia przed psychologią – Wewnętrzne doświadczenie headbangingu(gwałtowne potrząsanie głową) w rytm heavy metalowych riffów – Dan Florin Stănescu (Rumunia)

12:45 – 13:15 Psychoterapeuci i psychiatrzy w Chorwacji – rywalizacja czy współpraca? – Alexandra Kušić (Chorwacja)

13:15 – 14:30 przerwa obiadowa

14:30 – 15:15 Zakłócenia poziomu treści, relacji i procesu w psychoterapii – Martin Haberzettl (Niemcy)

15:20 – 16:05 Dowody i kompetencje w zakresie profesjonalnego szkolenia NLP – Peter Schutz (Austria)

16:05 – 16:20 krótka przerwa

16:25 – 17:10 Właściwy charakter i zasady stosowane w badaniach nad psychoterapią – Cătălin Zaharia (Rumunia)

17:15 – 18:00 Systemowe myślenie w szkoleniach, coachingu i konsultingu. Meta-model orientacji w systemowej przestrzeni pytań – Olaf Walter (Niemcy)

18:05 – 18:50 NLP – interwencje krótkoterminowe – Eric Effenberger (Niemcy)

18:55 – 19:30 debfriefing i informacja zwrotna od uczestnikówSerdecznie Was zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa jako prelegenci i jako uczestnicy.

Więcej informacji https://www.eanlpt.org/Events

24 sty

Interwizja online

Witajcie zapraszamy spotkanie interwizyjne i dzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz korzystanie ze wzajemnego wsparcia.
Spotkanie odbędzie się przez aplikację zoom. Bardzo proszę by osoby chętne zainstalowały aplikację oraz zgłaszały się do mnie na messengera – Aga Balicka – bym mogła dodać je do spotkania.
Obsługa aplikacji jest intuicyjna.
Do zobaczenia

14 lis

Interwizja online

Witajcie zapraszamy spotkanie interwizyjne i dzielenie się wiedzą, doświadczeniem oraz korzystanie ze wzajemnego wsparcia.
Spotkanie odbędzie się przez aplikację zoom. Bardzo proszę by osoby chętne zainstalowały aplikację oraz zgłaszały się do mnie na messengera – Aga Balicka – bym mogła dodać je do spotkania.
Obsługa aplikacji jest intuicyjna.
Do zobaczenia

11 lis

Po Konferencji

W ostatni weekend mieliśmy okazję uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji EANLPt: Praktyka i Badania, oryginalnie zaplanowanej w Warszawie, natomiast ze względu na obecną sytuację pandemiczną zorganizowanej online. Wspaniałym i ożywiającym doświadczeniem było poczucie ożywienia intelektualnego, wymiany,  wspólnoty z osobami z całego świata. Mieliśmy okazję wirtualnie gościć koleżanki i kolegów z Austrii, Rumunii, Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii, Indii, USA, Grecji, Chorwacji i in. Poruszone zostały tematy pracy symbolicznej, zastosowania NLP w pracy z dziećmi przedszkolnymi, ich nauczycielami, rodzicami. Mieliśmy okazję  przypomnieć sobie filozoficzne korzenie naukowej postawy, przyjrzeć się badaniom nad magicznymi momentami w naszym życiu, badaniom nad kluczową transformacją, pracy z osobami transpłciowymi, wykorzystaniu znanych nam technik w pracy z parami, indukowanym zmianom w procesie terapeutycznym,

Jako gospodarze zaprosiliśmy naszych przyjaciół na wirtualny spacer po Warszawie. Dosłownie wirtualny, połączenie spotkania online i spaceru – z panią przewodnik i jej kamerką po Warszawie. Wszystkim uczestnikom, prelegentom i organizatorom serdecznie dziękujemy za ich zaangażowanie.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż kolejna konferencja jest planowana na 17.04.2021 w Norymberdze w Niemczech.

Do zobaczenia !

07 paź

Międzynarodowa Konferencja EANLPt: Praktyka i Badania.

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji EANLPt: Praktyka i Badania.
 
Data: 07.11.2020
 

 

Miejsce: z uwagi na panujący stan pandemii COVID-19 Konferencja  odbędzie się w formie on-line poprzez aplikację ZOOM.
 
 

 

Zgłoszenia:  https://www.eanlpt.org/Events/Registration
 
 

 

Program:
 

 

9:30-9:55 Otwarcie Konferencji przez Prezesa EANLPt dr Cătălin Zaharia oraz przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia NLPt Benedykta Peczko
 

 

10:00 – 10:45 Dan Florin Stănescu: Praca symboliczna – inny rodzaj eksternalizacji rzeczywistości wewnętrznej (Rumunia)
Dan Florin Stănescu: profesor nadzwyczajny na Wydziale Komunikacji i Public Relations oraz koordynator Pracowni Społecznego Poznania i Komunikacji Emocji Krajowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracyjnych. Doktor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Hamburgu. Doświadczony doradca / terapeuta z ponad 16-letnią praktyką kliniczną i prywatną.
 

 

10:45 – 11:30 Alexandra Kušić: Jak wdrożyć NLP w systemie edukacji przedszkolnej? (Chorwacja)
Alexandra Kušić: Mieszkam i pracuję w Zagrzebiu w Chorwacji. Posiadam tytuł magistra pedagogiki społecznej i wychowania przedszkolnego. Po ukończeniu studiów zdecydowałam się na studia psychoterapeutyczne. Wybrałam NLPt ze względu na jego postulaty i bogate możliwości implementacyjne. W zeszłym roku skończyłam edukację i uzyskałam certyfikat terapeuty NLPt. W tej chwili pracuję w placówce przedszkolnej i szukam sposobów na wzbogacenie jej programu o wiedzę NLP.
 

 

11:30-11:45 Krótka przerwa
 

 

11:45 – 12:30 Alexandra Efthimiadou: „Nieposłuszeństwo” – podstawowy składnik w początkach badań naukowych (Grecja)
Alexandra Efthiumiadou: Jest założycielką nlpgreece® od 1998 roku. Dzięki początkowym studiom z psychologii, tytułowi magistra nauk społecznych na Uniwersytecie w Birmingham w Wielkiej Brytanii oraz doktoratowi z zarządzania zasobami ludzkimi na University w Georgii, USA, podchodzi do potencjału ludzkiego w sposób systemowy i zapewnia ludziom najnowocześniejsze metodologie mające na celu uwolnienie ich potencjału i generatywności podczas wprowadzania zmian. Kluczowy współpracownik w modelu rozwoju zasobów ludzkich Synolic®. Globalny Master Trener NLP. Współpracuje z NLP University w Santa Cruz w Kalifornii, Dilts Strategy Group, Delozier & Associates. Autorka wielu programów i publikacji z dziedziny NLP.
 

 

12:30 – 13:15 Brian Cullen: Eksplorując magiczne momenty (Japonia)
Brian Cullen: jest profesorem w Nagoya Institute of Technology, certyfikowanym coachem i trenerem psychologii pozytywnej, NLP i hipnoterapii. Posiada tytuł doktora lingwistyki stosowanej, a jego badania doktoranckie koncentrują się na kreatywności. Obecnie kończy drugi doktorat z psychologii, koncentrując się na doświadczeniach szczytowych i „magicznych” chwilach życia. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i firm z zakresu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wyznaczania celów i innych dziedzin.
 

 

13:15 – 14:45 Przerwa lunchowa
 
 

13:30-14:00 podczas przerwy lunchowej Dr. Phil Parker: Wykorzystanie The Lightning Process do pracy z syndromem chronicznego przemęczenia spowodowanego COVID-19 / występującego po pandemii (Wielka Brytania)
Dr Phil Parker: Certyfikowany Master Trainer of NLP. Dr Phil Parker jest wykładowcą, terapeutą i innowatorem w dziedzinie rozwoju osobistego. Prowadzi wykłady na temat połączenia ciała z umysłem od późnych lat 80-tych. Zaprojektował seminaria Lightning Process®, które są obecnie dostępne w 16 różnych krajach. Jest dyrektorem Phil Parker Training Institute i wykłada na London Metropolitan University w zakresie coachingu i uzależnień. Jest autorem wielu artykułów i czterech książek na temat coachingu i zdrowia, które zostały przetłumaczone na wiele języków.

 

 

14:45 – 15:30 Claudine Marchand: Dwa przypadki ewolucji osób transpłciowych (Szwajcaria)
Claudine Marchand: po uzyskaniu doktoratu z nauk przyrodniczych, spędziła 16 lat badając podstawy neuronauk, zanim skoncentrowała się na alternatywnej medycynie funkcjonalnej, psychoterapii i coachingu.

 

 

 
15:30 – 16:15 Dana Dumitru: Przydatność technik NLPt w terapii par (Rumunia)
Dana Dumitru: Zanim odnalazłam swoją ścieżkę jako psychoterapeuta, ukończyłam Szkołę Medyczną (Carol Davila University of Medicine and Pharmacy) w Bukareszcie w Rumunii. Swoją edukację w NLPt rozpocząłam w 2010 roku w Mind Master School prowadzonej przez przez Petera Schuetza i Calalina Zaharia. Jestem pasjonatem pracy w psychoterapii, czuję, że to mój sposób na przyczynianie się do zdrowia ludzi.
 
 

 

16:15 – 16:30 – krótka przerwa
 
 
 
16:30 – 17:15 Catalin Zaharia: Efektywne przyczyny i „teleo-przyczyny” indukowanych zmian w  procesie psychoterapeutycznym (Rumunia)
Catalin Zaharia: Doktor nauk medycznych, psychoterapeuta NLPt i
nauczyciel psychoterapii; psychiatra, specjalizuje się w zarządzaniu ochroną zdrowia i informatyką medyczną. Prezes EANLPt, wiceprezes Rumuńskiej Federacji Psychoterapii oraz wiceprzewodniczący Komitetu Naukowo-Badawczego tej organizacji. Posiada doświadczenie w szkoleniach z zakresu zarządzania talentami i coachingu w zakresie kreatywności i innowacyjności, założyciel Centrum Studiów Kompleksowych w Rumunii.
 

 

17:15 – 18:30 Tamara Andreas: Badania nad kluczową transformacją
3 case study, w tym randomizowane badanie kontrolne, opublikowane w czasopiśmie recenzowanym (USA)
Tamara Andreas: jest współautorką książki Core Transformation: Reaching the Wellspring Within. Jako międzynarodowy trener pomogła tysiącom uczestników seminariów w ponad 12 krajach skorzystać z Core Transformation i innych metod zmieniających życie. Jej najnowszy projekt to intensywne szkolenie w zakresie certyfikacji trenerów, we współpracy z Markiem Andreasem.
 

 

Język konferencji: Angielski

 

Opłata: 20 EUR
więcej szczegółów: https://www.eanlpt.org/Events