05 Maj

Majowe spotkanie interwizyjne

 

UWAGA ZMIANA GODZINY SPOTKANIA
Kolejne spotkanie interwizyjne dla członków PSNLPt odbędzie się tradycyjnie w gabinecie FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 11.05.2018 w godzinach 15 -18.00.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku

https://web.facebook.com/events/1937769132931980/

 

01 Mar

Marcowe spotkanie superwizyjno-interwizyjne

Kolejne spotkanie interwizyjne dla członków PSNLPt odbędzie się tradycyjnie w gabinecie FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 16.03.2018 w godzinach 18.00 – 21.00.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku.

14 Lut

Walne Zebranie PSNLPt wybrało nowe władze Stowarzyszenia!

Miło nam poinformować, że członkowie PSNLPt zebranie na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, wybrali nowe władze Stowarzyszenia, które będą sprawować swoją funkcję w latach 2018 – 2022. Poniżej przedstawiamy skład nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Etyki.

Zarząd PSNLPt 

Piotr Pawłowski – Prezes

Monika Radzio – Sekretarz

Agnieszka Balicka – Z-ca Sekretarza

Benedykt Peczko – Członek Zarządu

Ewa Osóbka-Zielińska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Emilia Gałosz-Suszka – Przewodnicząca

Jan Jędrzejczyk

Kinga Łakomska

Komisja ds. Etyki

Przemysław Turkowski – Przewodniczący

Monika Główczak – Polak

Joanna Buda

 

Dziękujemy poprzedniemu Zarządowi i życzymy owocnej pracy nowej ekipie 🙂

Zamieszczamy:

(1) Sprawozdanie ustępującego zarządu za lata 2016-2018 (do pobrania w formie pdf),

(2) protokół z Walnego Zebrania (do pobrania w formie pdf),

(3) poniżej wolne wnioski, które zostały zgłoszone przez członków obecnych na spotkaniu (szczegółowy ogląd w pliku protokołu).


Podczas  Walnego Zgromadzenia SPNLPt zostały zgłoszone następujące wolne wnioski:

 1. Magdalena Maria Mastalerz wniosła o wykreślenie jej z reprezentacji w Banku w związku ze złożoną rezygnacją – uzgodniono, iż po dokonaniu zmian w KRS wykreślenie zostanie dokonane w trybie pilnym po uzyskaniu nowego dokumentu KRS.
 2. Księgowa wniosła o sprawdzenie „parkingu” dla strony internetowej, weryfikacje kosztów i ustalenie alternatywnych ofert na rzecz obniżenia kosztów utrzymania strony – wniosek został przyjęty i zostanie poddany rozpatrzeniu przez Zarząd.
 3. Agnieszka Balicka wniosła o umieszczenie na stronie internetowej stałej informacji o składzie Sekcji ds. Nauki i Badań oraz składzie Sekcji ds. Dialogu z innymi podejściami – wniosek został przyjęty do realizacji.
 4. Członkowie SPNLPt wnieśli o wypracowanie i wdrożenie spójnej wizji PR dla Stowarzyszenia oraz podejścia NLPt à wniosek został przyjęty; uzgodniono, iż Zarząd ukierunkuje dalsze prace w tym zakresie.
 5. Członkowie SPNLPt wnieśli o podjęcie próby wypracowania teorii dla modalności (spójny model pracy) à wniosek został przyjęty; uzgodniono, iż Zarząd ukierunkuje dalsze prace w tym zakresie.
 6. Piotr Pawłowski, Benedykt Peczko, Przemysław Turkowski, Ewa Osóbka-Zielińska zgłosili się do Sekcji ds. dialogu z innymi podejściami à wniosek został przyjęty.
 7. Agnieszka Balicka, Joanna Buda, Magda Maria Mastalerz, Piotr Pawłowski zgłosili się do Sekcji ds. Nauki i Badań à wniosek został przyjęty.
 8. Członkowie SPNLPt wnieśli o pozyskanie od Doroty Dyjakon materiałów prezentowanych podczas konferencji EANLP w roku 2016 – uzgodniono, iż Benedykt Peczko zajmie się sprawą.
 9. Przemysław Turkowski wniósł o podjęcie aktywnych działań na rzecz propagowania NLPt w formie zorganizowanej konferencji, w zorganizowanie której zaangażowana zostanie aktywnie Sekcja ds. nauki i badań  – wniosek został przyjęty i zostanie poddany rozpatrzeniu przez Zarząd  .
 10. Przemysław Turkowski wniósł o aktywne uczestnictwo osób chcących zaangażować się w działania na rzecz przeprowadzenia badań na temat stosowania metody w przypadku fobii – uzgodniono, iż chętni zgłaszać się będą do Przemysława Turkowskiego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Benedykt Peczko wniósł o powołanie w ramach Sekcji ds. Nauki i Badań zespołu roboczego, który będzie regularnie pracował nad realizacją celów dotyczących działań naukowo-badawczych – wniosek został przyjęty; uzgodniono, że Przemysław T, jako przewodniczący sekcji wspólnie z zespołem wypracuje cele dla sekcji, organizację pracy sekcji (cykliczne spotkania, zadania) oraz terminarz spotkań; uzgodnienia organizacyjne zostaną przesłane do Sekretarza Zarządu, a następnie omówione podczas posiedzenia Zarządu.
 12. Monika Radzio wniosła o powołanie formalnego projektu, zespołu projektowego oraz wypracowanie ram dla projektu dotyczącego przeprowadzenia badań nad skutecznością NLPt w przypadku pracy z Fobią; M. Radzio zgłosiła swoje wsparcie dla przewodniczącego sekcji i jej członków w przeprowadzeniu działań organizacyjnych à wniosek został przyjęty do realizacji.

 

 

12 Lut

Spotkanie interwizyjne dla członków PSNLPt – 23 luty 2018

Kolejne spotkanie dla członków PSNLPt odbędzie się tradycyjnie w gabinecie FORMA PSYCHE przy Al. Solidarności 53/5, w Warszawie, 23.02.2018 w godzinach 18.00 – 21.00.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do koleżanki Ewy Osóbki-Zielińskiej tel.: 503 062 621, mail: ewaosz@gmail.com lub oznaczaniem w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/events/299079787286055/ 

24 Sty

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu członków PSNLPt- 10.02.2017

Warszawa 24 stycznia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Neurolingwistycznej Psychoterapii

zawiadamia o

WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW PS NLPt,

(zwoływanym w trybie zwyczajnym)

Które odbędzie się w sobotę 10 lutego 2018r, o godz. 13.00.

 w Warszawie przy ul. Nowolipki 2a (wejście od ul. Andersa, siedziba Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, w rejonie stacji Metra Ratusz Arsenał, link do mapy: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sOjb6pEQbMUNBc_ywaKmnYUsKYM&usp=sharing ).

W razie braku quorum Prezes PS NLPt wyznacza drugi termin Walnego na godz. 13.15 tego samego dnia i w tym samym miejscu.

 Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie zgromadzenia,
 2. Sprawozdanie członków Zarządu PSNLPt z działalności w ostatniej kadencji i informacje dotyczące stanu prawnego Stowarzyszenia.
 3. Głosowanie w sprawie nowego składu Zarządu PS NLPt (Prezes, członkowie zarządu, komisja rewizyjna, komisja ds. etyki)
 4. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PRP (Polskiej Radzie Psychoterapii) – Benedykt Peczko.
 5. Głosowanie w sprawie przystąpienia PSNLPt do Polskiej Rady Psychoterapii w związku z ze zmianą PRP z ciała nieformalnego w podmiot o osobowości prawnej będącej federacją stowarzyszeń psychoterapeutycznych.
 6. Informacja o działaniach Stowarzyszenia w PFP (Polska Federacja Psychoterapii) – Ewa Osóbka-Zielińska
 7. Wolne wnioski
 8. Zamknięcie spotkania.

Prosimy o potwierdzenie obecności w mailu zwrotnym. Pytania prosimy kierować mailowo na adres zarzad@psnlpt.org.pl. Jednocześnie w niniejszym mailu załączamy wzór upoważnienia dla osób, które nie będą mogły przyjść osobiście.

 

Zgodnie ze statutem wybieramy oddzielnie osobę na stanowisko Prezesa oraz, w oddzielnych głosowaniach, osoby do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Etyki, patrz  poniżej:

 

 • 29.

Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Stowarzyszenia Zarząd, Komisję Rewizyjną i Komisję ds. Etyki. Liczebność i skład organów uchwala Walne Zgromadzenie. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W zależności od bieżących potrzeb stowarzyszenia Zarząd składa się z 3-7 osób, Komisja Rewizyjna z 2-3 osób, Komisja ds. Etyki z 3 osób. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Etyki wynosi 4 lata.

 • 30.

Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera Prezesa Zarządu.

 

W imieniu Zarządu PSNLPt

Przemysław Turkowski

do pobrania: 2. Upoważnienie do głosowania w imieniu osoby nieobecnej podczas walnego zebrania – 10.02.2018

28 Gru

Zaproszenie na Walne Zebranie oraz seminarium i superwizję

Drodzy członkowie PSNLPt!

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się dnia 10.02.2018 roku o godzinie 10:00, w Warszawie. Dokładne miejsce walnego zostanie podane w oddzielnym mailu (jesteśmy jeszcze w trakcie ustaleń i poszukiwań), ale już teraz prosimy Was o zarezerwowanie terminu 🙂 Zachęcamy także do zgłaszania swoich kandydatur na stanowiska w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds Etyki.

Po Walnym Zebraniu odbędzie się Seminarium i Superwizja. (najprawdopodobniej w godzinach 13:00-18.00)

Tym razem chcemy zaproponować nieco inną formę seminarium: pracę w podgrupach na temat aspektów pracy długoterminowej oraz NLPt w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości i podzielenie się wypracowanymi rezultatami.

z poświątecznymi pozdrowieniami

w imieniu Zarządu PSNLPt

Przemek Turkowski